Det er gjentatte ganger vist i media at Trondheim kommune mangler midlertidig botilbud for kvinner i aktiv rus, hvor den mest prekære mangelen omfatter midlertidig bolig og krisesenterplass for kvinner i rus. Kvinner i rusmiljøet i Trondheim med behov for akuttovernatting har i dag tilbud om ei seng å sove i, men uten et trygt sted å oppholde seg på dagtid.

Statsforvalteren har siden 2017 påpekt at dette ikke er godt nok. Både politikere og administrativ ledelse deler bekymringen for at det ikke er kommet på plass. Det er en høyst reell bekymring som ansatte ved Kvinnetiltaket daglig ser konsekvensen av. Kvinnetiltaket ble i september 2021 opprettet som et prosjekt etter at ansatte i Enhet for rustjenester i Trondheim kommune flere ganger hadde meldt bekymring rundt tilbudet til kvinnene i rusmiljøet.

Kvinnetiltaket gir helse- og sosialfaglig oppfølging etter vedtak, og er tverrfaglig sammensatt av sosionomer, vernepleiere, syke- og hjelpepleiere. Teamet arbeider kontinuerlig med kompetanseheving, og har blant annet fokus på vold i nære relasjoner, mentaliseringsbasert miljøterapi, traumer og traumebevisst omsorg. Syv dager i uka oppsøker vi kvinnene der de er, ute på gata, hjemme hos seg selv, eller der de ellers måtte oppholde seg.

Kvinner i rusmiljøet har komplekse og sammensatte behov. De lever i et kaotisk miljø hvor vold og overgrep ofte er en del av hverdagen. For å ivareta hver enkelt kvinne og skape et forutsigbart og trygt miljø, kreves ansatte med spisset kompetanse på kvinner, rus og særlig tilrettelegging. Primære behov som trygghet i form av tak over hodet er en forutsetning for å kunne arbeide med andre aspekt som helse, økonomi, aktivitet, relasjoner og bolig.

Etter at Trondheim kommunes tidligere tiltak for kvinnene, Heidrunsentret, ble avviklet etter en brann i 2017, mistet kvinnene et viktig tilbud. Ansatte opplevde da at oppfølging av kvinnene ble mer utfordrende. Kvinnene trenger trygghet og et sted å oppsøke når de har behov for det.

Derfor er vi glade for å høre at det nå er snakk om en konkret adresse for et nytt ressurssenter for denne sårbare gruppa. Med et ressurssenter, vil kvinnene i rusmiljøet få rask og helhetlig hjelp i form av skjerming fra miljøet, tilbud om midlertidig bolig, samtaler og assistanse til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet.

Det er ikke for å gjøre hverken Statsforvalteren eller politikerne fornøyde at vi går på jobb hver dag. Det er for å yte vårt ytterste for å gi forsvarlig oppfølging til kvinnene i rusmiljøet!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe