Trondheim kommune har bidratt til å utvikle en ny, forskningsbasert modell for barnehagetilvenning gjennom prosjektet «Liten og ny i barnehagen». Prosjektet tar ny kunnskap om barns utvikling og tilknytning på alvor, og det gir barna mer tid til å bli kjent og trygg i barnehagen sammen med foreldrene sine. Modellen høster gode erfaringer hos ansatte og foreldre. Ettåringene våre får en bedre og tryggere oppstart i barnehagen. Det er vanskelig å forstå at flere politikere i oppvekstkomiteen vil skrote et så vellykka prosjekt for å spare penger.

Overgangen til barnehage er en av de største omveltningene vi skal gjennom i løpet av livet. Mange barn opplever denne overgangen som krevende, noe som igjen er krevende for både barnehageansatte og foreldre. Det er kommet en god del ny kunnskap om små barns utvikling siden vi begynte med dagens rutine med tre dagers tilvenning i barnehagen. I tillegg er barna som begynner i barnehage yngre. De aller fleste begynner som ettåringer. En mer gradvis overgang fra permisjonshverdag til gode dager i barnehagen, slik «Liten og ny» legger til rette for, er i tråd med den oppdaterte kunnskapen vi nå har om hva barna våre trenger.

Lisbeth Stornes beskriver godt i sitt innlegg hvordan den nye modellen gir mindre belastning på de ansatte enn dagens tredagersløsning. Det er ressurskrevende å ha mange utrygge barn i barnehagen langt utover høsten. Mindre tid til å trøste utrygge barn gir mer tid til pedagogisk opplegg, utforskning, lek og trivsel.

Utvidelsen til ny tilvenningsmodell betyr noen korte besøk på våren for nye barn og foreldre, ofte med to eller flere barn om gangen, og to dager ekstra med aktivt deltakende foreldre i barnehageoppstarten. Det kan godt hende dette lar seg løse innenfor dagens budsjettrammer, som kommunedirektøren har foreslått. Som Stornes beskriver i sitt innlegg, er effektene avlastende for de ansatte. Og om det skulle koste noen kroner ekstra, er dette uten tvil en kostnad vi bør ta oss råd til.

I en evalueringsrapport fra prosjektet i 2020 står det at ingen av foreldrene som var intervjuet, opplevde problemer med å få til fem dager fri til tilvenning. Erfaringene så langt tilsier altså at dette vil løse seg fint for de aller fleste småbarnsforeldre. Det er likevel viktig at kommunen sørger for fleksibilitet i ordningen slik de familiene som har behov for tilpasninger kan få det. For barnas beste mener vi at bystyret bør innføre den nye modellen i alle kommunale barnehager. Vi har tid og råd til bedre tilvenning.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe