Målet med mediestøtten bør ikke være at nye medier blir mest mulig lik de gamle.

Medietilsynet har offentliggjort årets tildeling innen det som populært kalles mediestøtte, men strengt tatt heter produksjonstilskudd for aktualitets- og nyhetsmedier. Sju nye medier kom inn under ordningen i år. Nyhetsnettstedet og magasinet Filter fikk avslag, begrunnet med at de ikke har nok debattstoff. Avslaget har ved en skjebnens ironi skapt nasjonal debatt. Saken viser at forskriften om krav for mediestøtte er for firkanta.Tolket bokstavelig er den neppe i tråd med intensjonen bak støtteordningen. Derfor bør forskriften justeres.

Produksjonstilskuddet er den største direkte mediestøtten i Norge og er på til sammen 388,7 millioner i år. Støtten skal bidra til et mangfold av redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Noe av målet er også å støtte alternativ til de ledende nyhetsmediene i større markeder. Adresseavisen får for ordens skyld ikke mediestøtte fra ordningen og har heller ikke søkt om det.

Hvis vi først skal ha en ordning med produksjonsstøtte til medier, er det viktig at den også stimulerer til nyskaping. Filter har etablert seg som et medium med nasjonal gjennomslagskraft på flere områder. De var nylig nyhetsledende på nazidemonstrasjonen som ble stoppet i Oslo. I avslaget til Filter viser Medietilsynet til forskriften for tilskudd. Der står det at støtte bare skal gis til medier som har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Hvis forskriften må endres for at Medietilsynet skal kunne gjøre en samlet vurdering av disse kravene, bør det gjøres.

At nye eller gamle medier gjennom journalistikk setter dagsorden og skaper samfunnsdebatt, bør veie like tungt som det å publisere debattinnlegg og kommentarstoff. Noe av selve kjernen i begrunnelsen for produksjonsstøtte for medier er at ordningen skal sikre og stimulere mangfold. Da bør ikke forskriften gjøre det vanskelig eller umulig med offentlig støtte til medier som prioriterer gravejournalistikk framfor kommentarfelt og debattinnlegg. Det kan også bidra både til mangfold og samfunnsdebatt.