En viktig del av bystyrets oppgaver er å tilrettelegge for at utbygging av byen skjer på en planmessig måte, med hensyn til infrastruktur, skolekapasitet og nødvendige tjenestetilbud. Og når byen vokser, må vi sikre nok arealer til å bygge boliger, både gjennom forsiktig og gjennomtenkt fortetting. I tillegg til omforming av områder som frem til nå har vært preget av ensidig industri.

I junimøtet behandlet bystyret kommunedelplanen for Sluppen-området. En plan det har vært snakk om i mange år, og som det sikkert kommer til å snakkes om i mange år fremover. Frem til nå har området i hovedsak bestått produksjonsbedrifter og kontorlokaler med aktivitet mellom klokka 08 og 16, med store rause parkeringsplasser. Med den nye planen skal bydelen omformes med boliger, grøntområder, butikker og gode miljøkvaliteter.

En stor utfordring knyttet til flertallets vedtak er imidlertid at det legger for strenge føringer for blant annet bygging på nedlagte deponi i området. I forbindelse med behandlingen av saken har det både blitt vist til at det er bygd på deponi andre steder i byen, samt på Sluppen. Her og ellers i byen skal sikringssystemene gjøre det mulig å avdekke eventuelle gasslekasjer og utslipp.

Bygging på tidligere deponi er ikke uten risiko, men vi mener likevel at ny teknologi på området er med på å trygge og muliggjøre. Akkurat som at vi flere steder bruker avbøtende tiltak for å sikre mot kvikkleireskred og oversvømmelser. Derfor valgte vi å stemme for en mindre restriktiv tilnærming i dette spørsmålet, som ikke gjør bygging mindre sikkert, men gjør bygging mulig. Vi bygger i dag både skole og helsehus på Sluppen, ikke på deponiet, men i randsonen som skal behandles likt som selve deponiet når det gjelder sikring.

Senterpartiet mener at ulike arealtyper må veies opp mot hverandre når det kommer til bruk av dem. Å bygge ned god matjord ønsker vi å unngå, men da må vi ha nok arealer tilgjengelig for bygging. Vi mener derfor at transformasjon av næringsareal og parkeringsplasser som på Sluppen, må gjøres først når det kan gjøres trygt. Å utnytte det potensialet som ligger i området, kan ikke stoppes.

Vi har derfor vært svært opptatt av at kommunen må legge til rette for best mulig utnyttelse av områdene på Sluppen, slik at flest mulig kan bo og leve innen gang- og sykkelavstand til funksjoner i sentrum. Vi er redde for at alternativet til byomforming og bedre utnyttelse vil bli utbygging på matjord, hvis det til syvende og sist er andre hensyn som veies tyngre.

Som politikere i en kommune med sterk befolkningsvekst og økende boligpriser har vi et ansvar for å stille nok areal til disposisjon. Areal som det er mulig å bygge boliger på. Kommunen er ingen utbygger. Vi er derfor avhengig av å spille på lag med aktører i byen som vil utvikle nye bydeler, som skal være gode å bo i for folk flest. Det mener vi blir vanskeligere når vedtakene som fattes i bystyret, henviser til enkleste utvei: Bygging på bynære landbruksområder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe