Ingen skal måtte oppleve at en uføretrygd føles som å bli kastet ut av arbeidslivet for godt. Vi må tenke helt nytt rundt uføretrygd, særlig for de unge.

Adresseavisen har de siste ukene satt søkelys på en rekke nedslående trender når det gjelder unge mennesker som faller utenfor arbeidslivet. Aldri har det vært flere unge uføre. En reform skulle gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd. Men etter at reformen ble innført i 2015, har det ikke blitt flere trygdede i jobb. Det haster å endre systemet.

Personer som får uføretrygd fra Nav, må etter loven ha en «varig» nedsatt evne til å skaffe seg egen inntekt. At de som ikke har helse til å stå i arbeid, sikres inntekt, er en bærebjelke i velferdsstaten. Men fundamentet vakler om systemet skyver folk som ønsker og kan jobbe, ut i trygd fordi vi ikke finner en plass for dem i arbeidslivet.

Ett spor er å stimulere arbeidsgivere til å inkludere også dem som ikke kan stå i full jobb fra dag én. Like viktig er det å se på hva som skal til for å få hjelp. Såkalt «medikalisering» trekkes fram som en av mange årsaker til at antall unge på uføretrygd øker. Når det stilles krav om en diagnose for å få rettigheter innen Nav-systemet, rettes fokuset mot sykdom og begrensninger. Dermed kan både den det gjelder og systemet rundt bli blinde for mulighetene som finnes for å stå helt eller delvis i jobb.

Det er derfor ikke rart at unge uføre forteller at de opplever uføretrygden som en «avskilting». Ap-politiker i Trondheim, Leon Bafondoko, ber regjeringen vurdere andre ytelser enn uføretrygd for folk under 30 år. Det kan være en god idé. Men uansett må regjeringen også gå gjennom kravene som stilles for å få økonomisk støtte. Om de er for tett koblet opp mot diagnoser og dokumentert sykdom, vil «medikaliseringen» fortsette uavhengig av om ytelsen kalles uføretrygd eller noe annet.

Tallenes tale er klar. Hver tiende person i arbeidsfør alder går på uføretrygd. Nærmere 40 000 av disse er under 34 år gamle. Dagens system lykkes ikke med å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Da må systemet endres.