Sløsing med offentlige ressurser kan føre til nedleggelse av Blå Kors Lade Behandlingssenter. Det er uansvarlig.

I over 45 år har Blå Kors Lade Behandlingssenter, på oppdrag fra det offentlige, levert behandling for rus- og spilleavhengighet til pasienter fra Midt-Norge. Nå er imidlertid vår eksistens truet ved at St. Olavs hospital HF bygger opp egen behandlingskapasitet til erstatning for vårt tjenestetilbud – uten at statsråd Ingvill Kjerkol og Helse Midt-Norge RHF ser ut til å ville sette ned foten.

Det er etter vår mening galskap å rive ned et velfungerende tilbud, for så å bygge opp et konkurrerende tilbud kun fire kilometer unna. Dette skjer altså uten faglig dokumentert begrunnelse. Ingenting tyder på at dette er bedre for pasientene, det er uansvarlig sløsing med det offentliges ressurser og det bryter med gitte politiske styringskrav.

Helse Midt-Norge besluttet like før publisering av anbud for rusbehandling våren 2021 at allmennpoliklinikk innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) fra 1. juli 2022 kun skal leveres av de lokale helseforetakene. Dermed måtte vi på Blå Kors Lade legge ned vårt polikliniske tilbud.

St. Olavs hospital planlegger nå i tillegg å etablere 18 akutte og elektive avrusningsplasser i sitt nye Senteret for psykisk helse. Dette vil erstatte de 18 elektive avrusningsplassene Blå Kors Lade har hatt et vellykket ansvar for i over fire tiår. En slik utvikling vil ødelegge grunnlaget for Blå Kors Lade behandlingssenter som tjenesteleverandør.

Utviklingsplanene, som styret i Helse Midt-Norge RHF skal godkjenne torsdag, legger opp til at helseforetakene i større grad skal levere tjenester til befolkningen i egenregi, og ikke gjennom kjøp av tjenester fra private (her gjør heller ikke helseforetakene noe skille mellom private og ideelle virksomheter).

Blå Kors Lade finner det svært alvorlig når administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF nå foreslår at styret gir sin tilslutning til en utviklingsplan som innebærer at St. Olavs kan iverksette sine planer. Det betyr at Helse Midt-Norge RHF er villige til å vrake et allerede velfungerende og høykompetent behandlingstilbud.

Statsråd Kjerkol, slik hun svarer på spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, støtter argumentasjonen fra St. Olavs hospital om at en samling av fagmiljøene innen somatikk, psykisk helsevern og rusfeltet, gir økt kvalitet for det elektive avrusingstilbudet. Dette finnes det ingen dokumentasjon på. Heller ikke finnes det noen eksempler på at plasseringen av vårt tilbud har økt faren for vold, overdoser eller selvmord.

Statsråden viser også til at hun i år har gitt helseforetakene i oppdrag å sørge for at det skal etableres basistjenester innen TSB i alle helseforetak. Det er viktig at det finnes basistjenester i alle helseforetak, men det betyr ikke at det er de offentlige sykehusene som skal drifte tilbudene – dette kan også vi private, ideelle gjøre så lenge vi holder til i, og tjener befolkningen innenfor, gitte helseforetaksområde.

Det synes ikke som det er gjort noen vurderinger av om St. Olav, eller de andre helseforetakenes planer for å «ta hjem behandlingstilbudene for ruspasientene», vil gi mer eller mindre rustjenester for hver krone samfunnet bruker på denne pasientgruppen. Det er lite bærekraftig, både ressursmessig, miljømessig og med tanke på framtidig beredskap, å bygge opp ekstra areal til behandling av tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Øya.

Dette synes som en merkelig prioritering i en tid da vi virkelig trenger å velge løsninger som bedre kan bidra til en effektiv og bærekraftig helsetjeneste også i årene fremover. Regjeringen har varslet at det blir et stramt budsjett til høsten – noe som betyr enda strengere prioriteringer mellom omfanget av statlige byggeprosjekter. Kostnadene ved Senter for psykisk helse kan reduseres ved å benytte eksisterende tjenester i tilpassede og moderne lokaler på Lade.

Basert på tilgjengelig kvalitetsdokumentasjon, kostnadseffektivitet og tilbudsmangfold vil vi hevde at både pasientene, pårørende og helseforetakene vil ha stor nytte av å beholde en livskraftig ideell sektor innen TSB. Nå risikerer vi at et av de viktigste kompetansemiljøene innenfor rusbehandling i Norge ødelegges. Grunnet usikkerheten som nå er skapt, står TSB i Midt-Norge i fare for å miste verdifull kompetanse og erfaring som er opparbeidet over mange tiår, inklusive spesialister innen rus- og avhengighetspsykologi og -medisin.

Sist, men ikke minst; tidligere helseminister, Bent Høie, ga i 2019 de regionale helseforetakene klar beskjed gjennom oppdragsdokumentene: «De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører». Statsråd Kjerkol har ikke på noe tidspunkt trukket dette styringskravet tilbake. Nå planlegger St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge likevel – nettopp – oppbygging av konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud til private, ideelle.

Da må i det minste statsråden avklare følgende: Gjelder ikke det tidligere oppdragsdokumentet? Hvor har i så fall statsråden gitt beskjed om det? Men viktigst – dette vil ikke gi et bedre behandlingstilbud for ruspasientene!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe