Holtålen Ap har i vårt program at vi skal være en aktiv pådriver for standardheving og vedlikehold av fylkesvei 30. I utgangspunktet mener vi at vedlikehold og utbedring av europaveier, riksveier og fylkesveier i Norge er et statlig og fylkeskommunalt ansvar.

Norge er et mildt sagt et krevende land å bygge og vedlikeholde veier i. Vi er ikke et flatt land der det meste kan bygges uten de altfor store utfordringene. Vi ønsker heller ikke at alle skal bo og leve i de større byene. Vi trenger at vi bor i alle deler av landet vårt, og er gjensidig avhengige av at veiene er trygge nok, for alle slags trafikanter som ferdes der.

I de senere åra har vi sett og erfarer at en sentral kilde til finansieringa av større veiprosjekter i Norge er gjort med bruk av bompenger. Det er mange og sammensatte årsaker som har ført til den økende bruken av bompenger i Norge, og jeg skal ikke gå nøye inn i dette nå. Det som er sikkert, er at Norge til sammenligning fra Danmark, Sverige og Finland i større grad bruker bompenger til veiprosjektfinansiering. Det er dobbelt så dyrt å bygge veier i Norge enn det er i våre naboland.

Det eksisterer et enormt etterslep på vedlikehold av fylkesveier, også i vårt fylke Trøndelag. I fylkeskommunens delstrategi for veg 2019–2030 ( behandlet av fylkestinget i oktober 2018), står det blant annet gjennom ulike strategier «hvordan det kan være mulig å håndtere etterslepet innenfor ulike scenarier for bruk av fylkeskommunale midler og bompenger, og ulike kombinasjoner av nybygg og fornying».

Holtålen kommune vedtok i 2018, i likhet med Røros og Midtre Gauldal en mulig utbedring av fylkesvei 30 med delvis finansiering med bompenger. Nå før sommeren fikk Holtålen kommune en presentasjon fra fylkeskommunen om hvordan dette kan skje, kostnader, ulike alternativ og tidsrammer. Ingenting er vedtatt enda, og alle kommunestyrene som er involverte, må ha likelydende vedtak for å gå videre. Så er det til sist opp til Stortinget om det skal realiseres.

Bomvei og bompenger skaper naturlig nok et stort engasjement blant oss politikere og innbyggere. Det er ikke godt å tenke på enda en utgift for en allerede kanskje presset økonomi for mange med dyrere drivstoff, matvarer og strøm. Det kan også kjennes urettferdig at det er innbyggerne som skal betale deler av regninga for veien, der staten og fylket burde betalt. Her vil det om det blir vedtatt å gå for bomvei, bli løsninger slik at det blir redusert pris etter hvor mange ganger man passerer. Det er også skattefradrag ved reise til og fra jobb. Eventuelle andre gode løsninger med tanke på kostnader er noe vi må jobbe med fortløpende.

Det er jobbet politisk for å få til andre måter å finansiere veiprosjekt på, og slik det står i dag, tar mange av disse alternative måtene å gjøre dette på altfor lang tid. Det betyr ikke at vi skal slutte å jobbe for å finne bedre måter å få finansiert veiprosjekter på.

Men det betyr også at vi ikke kan vente med faktisk å få gjort noe. Vi trenger en mer trafikksikker vei så snart det lar seg gjøre. Mange er redde for å sende ungene sine med skolebussen fra Haltdalen til Ålen på grunn av rasfare, spesielt om våren, men også ellers.

Pendlere som bruker veien daglig, forteller om hjertet i halsen og et generelt ubehag når de kjører strekningen. Yrkessjåfører er bekymret for standarden på veien og den dermed økte faren for ulykker. Vi trenger også tryggere jernbaneoverganger. Ved at veien på Nesvold legges om, unngår man at trailere blokkerer veien vinters tid, altså det meste av tida hele året. Per i dag er det ingen mulig omkjøring, noe som hindrer utrykningskjøretøyer å passere.

Når det gjelder plasseringa av bomstasjoner, må vi jobbe for en fornuftig plassering slik at ikke Holtålen kommune blir delt i to. En eventuell bom ved Svølja er ikke noe Holtålen Arbeiderparti vil ha. Denne må stå så langt nord som mulig. Det må være et krav. Vi er en kommune sammen, og dette må også vises i plasseringa av bomstasjonen.

Holtålen Ap ser fram til at det kommer på plass folkemøter om bomveiprosjektet, og vi vil lytte til det som kommer fram fra alle som i likhet med oss er engasjerte i dette. Sikkerheten på fylkesvei 30 er noe som berører alle, innbyggere, næringsliv, hyttefolk og de som av ulike årsaker tenker å bosette seg i vår flotte kommune!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe