Klima- og naturkrisen øker risikoen for jord-, leire-jordskred ytterligere. Det krever at vi setter geologisk kartlegging høyere på dagsorden