Trondheim trenger en sikker og effektiv veiforbindelse mellom øst og vest. Dette førte til at planen om en tunnel fra Sluppen til Munkvold dukket opp for 30 år siden. De samfunnsøkonomiske analysene som ble gjennomført den gang, viste at Byåstunnelen var et av Trondheimspakkens mest lønnsomme prosjekter. Forholdet mellom nytte og kostnad viste at investeringen ville være tilbakebetalt til samfunnet etter noen få år. Nytten var først og fremst knyttet til redusert antall kjøretøykilometer, redusert reisetid og reduserte ulykkeskostnader.

Miljø er mer enn sikre og effektive gang- og sykkelveier og effektiv infrastruktur og subsidiering av kollektivtransport. Miljø er også støy og forurensning i form av støv fra alle kjøretøyer og lokale og globale utslipp fra fossile kjøretøyer.

I dag er det mange beboere på Byåsen som er belastet med støy og forurensning fordi det ikke finnes en god øst-vestforbindelse. I forprosjektet som er utført og rapportert i 2019 av Statens vegvesen, fremgår det at følgende veier på Byåsen vil bli avlastet av en tunnel fra Munkvold til Sluppen: Bøckmannsveien, Byåsveien/Kongsveien fra Ila til Tonstad, Gamle Oslovei fra Sverresborg til Stavset, Breidablikkveien og Osloveien fra Stavne til Sluppen. Noen veier rundt Munkvold vil få økt trafikk på grunn av tunnelens utløp på Munkvold.

I rapporteringen fra Statens vegvesen står det: «Det oppnås redusert utkjørt kjøretøy km med Byåstunnelen sammenlignet med en tilsvarende situasjon uten Byåstunnelen. Dette skyldes først og fremst endret vegvalg for bilistene, da dette gir kortere reiselengder. Nullvekstmålet for personbiltrafikk er ivaretatt.» Byåstunellen vil derfor først og fremst avlaste andre veier for trafikk, noe som igjen vil gi miljøgevinster i form av redusert støy og forurensing for mange beboere på Byåsen.

I tillegg til redusert støy og forurensning på avlastede veier vil Byåstunellen åpne nye muligheter for prioritering av kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. En opplagt mulighet er en effektiv kollektivforbindelse mellom Byåsen og Sluppen og videre til nærliggende arbeidsplasser, næringsområder og boligområder. Det foreligger omfattende planer for en ny bydel på Sluppen og en bedre kollektivforbindelse mellom Byåsen og Sluppen vil opplagt forbedre konkurranseforholdet mellom kollektivtrafikk og privatbil. Gode overgangsmuligheter på en kollektivterminal på Sluppen vil også bidra til redusert reisetid for kollektivtrafikanter som i dag enten må reise via sentrum eller Tonstad. Tilsvarende overgangsterminal bør anlegges på Munkvold. Slike terminaler kan etter hvert bli gode knutepunkter for automatiserte og etterspørselsbaserte tilbringertjenester.

En annen opplagt mulighet er bedre forhold for gående og syklister i Bøckmannsveien og Byåsveien. I dag må gående og syklende dele på ensidige fortau på deler av både Bøckmannsveien og Byåsveien og mange syklister velger kjørebanen på veg ned mot sentrum til tross for risikofylt sambruk med bilene. Bare en reduksjon av biltrafikken vil være en forbedring.

En Byåstunnel vil også bedre beredskapen ved planlagte eller uønskede hendelser. Stenging av Osloveien ved Sluppen har vist hvor sårbar infrastrukturen på vestsiden av Nidelva er. Byåstunellen vil også være viktig for nødetatene, ikke minst for utrykning fra hovedbrannstasjonen på Sluppen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe