Trondheim Arbeiderparti jobber for gode velferdstjenester for folk og for gode arbeidsplasser for ansatte.

Trondheim Arbeiderparti er ikke imot offentlig-privat samarbeid. Vi er derimot skeptiske til offentlig finansierte velferdstjenester på private aktørers premisser, og til at privatisering i seg selv hever kvaliteten.

Det er ingen tvil om at det finnes mange eksempler på gode private initiativ og tjenestetilbud som har vært finansiert over offentlige budsjetter. Men med privatisering innen for eksempel eldreomsorg følger det også mange utfordringer. Derfor er det kommunen selv og ideelle aktører som drifter eldreomsorgen i Trondheim.

Hver uke går flere tusen ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester på jobb for Trondheim sine innbyggere. Uten dem får ikke folk den hjelpen de trenger med daglige gjøremål eller helseutfordringer. Så enkelt er det. Det aller meste av budsjettet i eldreomsorgen går til lønn og de aller fleste ansatte er organisert i en fagforening.

For Trondheim Arbeiderparti er det viktig at ansatte har ryddige arbeidsforhold og ei lønn å leve godt av. Vi vet at det fortsatt er mye som kan og bør forbedres. Mange ønsker en høyere stillingsandel, og det vil Trondheim Arbeiderparti jobbe for. Andre ønsker å kunne jobbe så mye de evner, og har behov for et mer inkluderende offentlig arbeidsliv. Det er også politikken til Trondheim Arbeiderparti.

Ved opprettelse av nye private tjenestetilbud eller ved privat virksomhetsoverdragelse, vil tariffavtalene måtte forhandles på nytt. Arbeiderpartiet er ikke imot at folk tjener gode penger, men når den største utgiftsposten er lønn og pensjon, og selskapet som skal drifte for eksempel sykehjemmet også har et krav om overskudd, blinker varsellampene.

I Bystyret i Trondheim har Høyre i flere år budsjettert med innsparing gjennom å privatisere offentlig tjenester i Trondheim. I økonomiplanen har Høyre lagt inn 282 millioner kroner som skal spares ved å konkurranseutsette offentlige velferdstjenester blant annet innen helse og velferdsområdet. I tillegg mener de dette grepet hever kvaliteten på tjeneste. Vi er uenig.

For Trondheim Arbeiderparti vil det alltid være riktig å prioritere slik at resultatet blir best mulig for flest mulig av kommunens innbyggere. Derfor er det også viktig for Arbeiderpartiet nasjonalt å sikre en god kommuneøkonomi.

Jeg håper å bli ordfører i Trondheim i neste valgperiode. I den perioden øker antallet innbyggere i kommunen som er over 80 år med 27 prosent. Fra i dag og ut neste to valgperioder blir det 4000 flere over 80 år, eller en økning på over 50 prosent. Samtidig vet vi at mange som jobber i sektoren kjenner på følelsen av å ikke strekke til og at utfordringene med for eksempel å ta imot innbyggere med komplekse medisinske problemstillinger fra St. Olavs hospital er krevende.

Jeg og laget jeg får med meg i Bystyret er klar for utfordringene som venter. Trondheim Arbeiderparti har tillit til at ansatte og ledere i dag bruker tida si klokt. Vi tror det er best om enhetene får rom til å tilpasse driften til lokale forhold som også varierer over tid. Overordnet vil vi i Trondheim Arbeiderparti jobbe for å rekruttere og beholde folk og satse på kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Da må også tjenestene organiseres slik at ledere og medarbeidere føler de har hodet trygt over vannet. Vi ønsker at tilrettelagte møteplasser og aktivitetstilbud for seniorer får vokse og utvikle seg. Fordi det er god forebygging og gir bedre livskvalitet.

I en tidligere versjon var det oppgitt at det ville være 2000 flere over 80 år før utgangen av neste valgperiode, dette tallet er endret til 4000.

Et godt samarbeid med sterke fagforeninger og et ønske om at offentlige midler forblir i sykehjem og hjemmetjenesten slik at de kommer innbyggerne til gode, går ikke av moten eller varierer med tidsånden i Trondheim Arbeiderparti.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!