Det bør bli lettere å ansvarliggjøre brudd på miljøbestemmelser i skogbruket.

Skogbruksnæringen har gode tider med stor etterspørsel og høye priser på tømmer. Regjeringen har løftet fram et aktivt og lønnsomt skogbruks betydning for sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Få bransjer burde ha bedre forutsetninger for å forene klimapolitikk og næringspolitikk. For å unngå at hensyn til klima og naturmangfold underordnes næringshensyn, må de som bryter miljøbestemmelser i skogbruk lettere kunne ansvarliggjøres.

Adresseavisen har i sommer skrevet om et hogstfelt i Orkland. Naturvernforbundet har anmeldt hogst gjort av Nortømmer AS og Trønderskog for grov naturødeleggelse og brudd på skogloven, vannressursloven og naturmangfoldloven. Arvid Eriksen, regionsjef i Nortømmer Trøndelag, sier til Adresseavisen at de avviser alle påstandene i anmeldelsen bortsett fra skadene på nøkkelbiotopene, som de vil erstatte med nye steder i området.

Striden i Orkland illustrerer noe av den nasjonale debatten om temaet. Naturvernforbundet er kritisk til den dominerende bruken av flathogst i Norge, mens Norges Skogeierforbund er mer opptatt av å løfte fram økt hogst og planting som et klimatiltak.

Statsforvalteren i Trøndelag har undersøkt hvor mange avvik som er rapportert inn i forbindelse med skogdrift i Trøndelag. Resultatene viser at ett av tre områder som er undersøkt har én eller flere miljømangler. Det er en høyere andel enn landsgjennomsnittet. Samtidig er det relativt få saker som anmeldes og av dem blir de fleste henlagt.

Fylkesskogmester Trond Rian sier til Adresseavisen at det er for vanskelig å anmelde miljøbrudd i skogdrift. Skogbruksloven sier at det er eier av skogen som i hovedsak skal holdes ansvarlig, selv om arbeidet er satt bort til andre. De fleste skogeiere har satt bort driften til miljøsertifiserte aktører. Uten å gjøre skogeier ansvarsløs mener vi det bør bli lettere å gjøre også driftsselskap ansvarlig for miljøødeleggelser og lovbrudd i skogen.