Striden mellom Fosen Vind og Fosen reinbeitedistrikt kan gi avklaringer om urfolks rettigheter.