Dette er et åpent innspill om ny grunnrenteskatt for oppdrett som regjeringen har foreslått. Villaksen og sjøørreten i Norge er på rødlista og risikerer å bli utryddet. Det vil være en tragisk og nasjonal katastrofe hvis så skjer. Det er vårt ansvar å verne villaksen og naturen i vid forstand! Naturvernet må også tas inn mer i vurderingen av grunnrenteskatten.

Laksenæringen har vokst for mye og er ikke bærekraftig for moder jord. Skadeforholdene er mange. En kan peke på forurensning og mikroplast i havet og vannmiljøet, rømming av fisk, lus, sykdom og antibiotika, villaks og sjøørret sliter, livet i havet påvirkes negativt, mye tungtransport av fôr og fisk, mye utenlandsk arbeidskraft, stort fôrforbruk og ikke minst klimakrisen som også delvis skyldes oppdrett. Landbasert oppdrett må tas i bruk for å redusere miljøskadene og bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Klemet Godtland Foto: Privat

Økonomien styrer for mye. I Debatten på NRK 17. november ble grunnrenteskatt og laks heftig debattert, i hovedsak positivt vinklet og hvor bra oppdrett er for kysten. Oppdrett handler også om det er liv laga for naturen og miljøet. Det kom for lite fram i debatten. Det er økonomi som rår, oppdretterne vil ha mest mulig profitt og staten ønsker mer skatt til alle gode formål i samfunnet. Oppdrett har dessverre mange ulemper for klimaet, naturen og villaksen. Det må våre myndigheter ta mer hensyn til.

Rømming av oppdrettslaks er den største trusselen mot villaks og sjøørret. Rømt fisk går opp i elevene, gyter og sprer sykdom og sine gener med villaksens. Nylig rømte store mengder gyteklar oppdrettslaks fra et merdanlegg igjen, denne gang unnslapp minst 40 000 individer nøtene i Sognefjorden. Rømt fisk som ble undersøkt etterpå hadde alle alvorlige sykdommer. Det er selvsagt svært urovekkende.

Landbasert oppdrett vil gi mye bedre kontroll og dermed mindre trussel mot villfisken og miljøet. Hvis alle skader som sjøoppdrett medfører var blitt avgiftsbelagt, hadde mye oppdrett vært på land i dag.Regjeringen må sette krav om en bærekraftig laksenæring, og at oppdrett må opp på land. Landbasert oppdrett vil også kunne gi langt flere nyttige arbeidsplasser i distriktene og Norge.

Verden trenger mat, men lakseoppdrett er ikke fordelaktig for produksjon av mer mat. Laks spiser minst 2 - 3 kg fôr for å vokse 1 kg. Fôret må derfor brukes mer effektivt til å lage plantebasert mat i stedet for både laks og kjøtt, som heller ikke er optimalt. Bærekraftig og kortreist laksefòr bør utvikles i Norge.

Klimakrisen må tas på alvor. Oppdrett er en klimaversting på grunn av mye transport av utstyr, fôr og fisk halve jorda rundt, sogar med fly. Mat må bli mer kortreist for klimaets skyld. Minst 25 000 laksetrailere som også lekker forurenset blodvann på norske veier årlig, er mye. Superfrysing uten is kan få vekk 10 000 trailere fra veiene, og næringen kan tjene ca. 1 milliard kroner på slik omlegging, ble sagt. Laksenæringen må selvsagt også bli klimanøytral og eliminere sine store utslipp av både CO₂ og annen forurensning!

Utenlandsk arbeidskraft er heller ikke bærekraftig. Det så vi på sitt mest kritikkverdige før Qatar-VM. Lakseoppdrett er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Tusenvis av utlendinger som reiser langt til og fra Norge belaster klima og miljø. De bør heller bruke sin energi i egne land.

Regjeringen beskyldes feilaktig for å avfolke kysten. Oppdrett bidrar til å ødelegge natur og miljø i havet, våre fjorder og vassdrag slik det skjer! Vi må slutte å utrydde annet liv på jorda, også vår unike villaks som i verste fall kan skje. Vi bør kreve at lakseoppdrett kan bli bærekraftig ved å gå på land. Det er helt naturlig at oppdrettsnæringen må betale for de skader den påfører både klimaet og naturen.

Stadig flere er oppriktig bekymret for at vi bruker opp jorda vår. For eksempel i Nordfjord er store bannere med slagord som: «Ikke mer oppdrett i fjorden vår» satt opp! Naturkrisen og klimakrisen viser at oppdrett slik det drives i dag, må endres. Med ønske om et bærekraftig godt nytt år for både natur og villaks! Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe