Arbeidstilsynet:

Flere døde i arbeidsulykker innen bygg og anlegg i 2019. Dette var årsakene

I en fersk rapport trekkes farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring frem som de hyppigste årsakene til arbeidsulykkene i bygg og anleggsbransjen i 2019.

Arbeidstilsynet har gått gjennom arbeidsulykkene i Norge i 2019. T.v. direktør Trude Vollheim.  Foto: Arbeidstilsynet

Saken oppdateres.


Etter fire arbeidsskadedødsfall i 2018, var det i 2019 en økning til ni arbeidsrelaterte dødsfall innen bygge- og anleggsnæringen, melder Arbeidstilsynet.

– Ett arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det jobbes godt på bransjenivå for å få ned ulykkestallene i bygg og anlegg, men likevel skjer det mange alvorlige ulykker i næringen. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier Trude Vollheim som er direktør i Arbeidstilsynet, til tilsynets nettside.

Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år, med et gjennomsnitt på syv dødsfall per år de siste fem årene. I 2018 var det bare fire arbeidsskadedødsfall, men i 2019 registrerte Arbeidstilsynet en økning til ni dødsfall i næringen. I tillegg var det to arbeidstakere fra andre næringer som omkom i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid.

Ny rapport

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en fersk rapport kartlagt ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen, med blant annet tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er i tillegg gjort en analyse av 146 ulykker hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn etter alvorlig skade eller dødsfall i 2019, og en analyse av 21 ulykker med prefabrikkerte elementer. I 2019 ble det registrert 2664 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Det ble 9,8 arbeidsskader per 1000 ansatte, omtrent det samme som de to årene før.

LES OGSÅ: Svindlet til seg koronastøtte

Av arbeidsulykkene registrert av SSB er støt eller treff av gjenstand den hyppigste ulykkestypen, med nær 600 registrerte tilfeller. Deretter følger ulykkestypene fall, stikk eller kutt av skarp eller spiss gjenstand og elektrisk spenning.

Blant de 146 ulykkene hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn, var fall fra høyde som tak og gulv den hyppigste ulykkestypen. I åtti prosent av ulykkene var fallhøyden to meter eller mer.

Menn mest utsatt

Det var i all hovedsak menn som ble skadet i ulykker i bygg- og anlegg i 2019. Én årsak til at flere unge skader seg på arbeid, er at de ofte utfører de mest risikoutsatte arbeidsoppgavene på bygge- og anleggsplassene, mens en større andel eldre arbeidstakere jobber med ledelse og administrasjon, skriver Arbeidstilsynet. Mindre erfaring og kompetanse, fremheves også som en viktig årsak.

Følg MN24 på Facebook

Det er gjennomført en årsaksanalyse av de 146 ulykkene som Arbeidstilsynet har ført fysisk tilsyn med, for å finne ut hvorfor ulykkene skjer og hvordan de kan forbygges.

Disse faktorene var en årsak i flest ulykker, påpeker Arbeidstilsynet:

  • Handlinger og atferd: Handlinger og atferd av arbeidstakere på operativt nivå medvirket til 84 prosent av ulykkene.
  • Operativ ledelse: Mangler ved operativ ledelse var en medvirkende faktor i 69 prosent av ulykkene. De fleste av ulykkene dreide seg om at arbeidsoperasjonen ikke var risikovurdert, eller at arbeidsoperasjonen var dårlig planlagt, som igjen fikk konsekvenser for sikkerheten.
  • Risikostyring: Mangler ved risikostyring ble funnet i 65 prosent av ulykkene. De vanligste manglene var arbeidsoperasjoner som ikke var risikovurdert, sentrale risikofaktorer som ikke var vurdert, bruk av arbeidsutstyr som ikke var risikovurdert og manglende involvering av virksomheter og arbeidstakere i risikovurdering og planlegging.

– Bygg- og anleggsproduksjon innebærer mye farlig arbeid i omgivelser som endrer seg kontinuerlig. Det er nødvendig å hele tiden ha kompetente arbeidstakere, god ledelse og god risikostyring. For å redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med HMS, sier Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

LES OGSÅ: Flere sliter med å betale lånene sine

På forsiden nå