Stenger strandsonen i år

Byggeplaner for strandsonen? Løp og søk. Regjeringen vil forsøke å stenge strandsonen allerede i år.

Saken oppdateres.

Kystkommunenes protesterer for døve ører i Miljøverndepartementet.

I går overleverte representanter fra aksjkonskommunene sine protester til regjeringen, men til ingen nytte.

Regjeringens varslede oppstramming av slepphendte kommunale dispensasjonvaner i 100-metersbeltet kommer raskere enn planlagt. Det bekrefter Miljøverndepartementet overfor Adresseavisen.

- Stortingsmeldingen om plan- og bygningsloven kommer først til neste år. Tiltak for et bedre vern av strandsonen vil vi ha på plass raskere enn dette. Vi har det travelt og vil jobbe raskt. Det er irreversibel virksomhet vi vil ha slutt på, sier statssekretær Henriette Westrin (SV).

Full stans

Det gode liv i strandsonen med enkel tilgang til kommunale byggedispensasjoner vil dermed være en saga blott i løpet av året, kanskje allerede til sommeren.

Den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet mener nemlig at tiden med brev, oppfordringer og rundskriv fra departementet for å verne landets strandsoner er over.

Det er i dag generelt forbudt å bygge i 100-metersbeltet. Men så lenge kommunene sitter med retten til å avgjøre dispensasjonssøknadene, fungerer byggeforbudet dårlig, mener departementet.

Nå blir kommunene fratatt denne dispensasjonsmyndigheten, varsler Westrin.

- Miljøvernminister etter miljøvernminister har snakket om vern av strandsonen, men lite har endret seg. Nedbyggingen har bare fortsatt. En del områder er nå under så stort press at det haster med å få gjort noe. Å flytte kommunenes adgang til å avgjøre dispensasjonssøknader er en del av en større pakke som også handler om ferdselsrett og friluftsliv, sier Westrin.

Protesterer

Regjeringens innskjerpinger er varslet i Soria Moria-dokumentet. Kystkommunene Vikna, Roan, Frøya og Hitra har derfor stilt seg i spissen for et opprop der de ber regjeringen holde fingrene unna fatet og la kommunene selv få styre bruken av strandsonen.

- Å frata kommunene retten til å avgjøre dispensasjonssøknadene er et angrep på det lokale selvstyre og muligheten til å bruke lokalt skjønn. Det er lokalbefolkningen, ikke byråkratene i Oslo som er best skikket til å regulere strandsonene rundt om i landet, sier varaordfører Marit Nyborg (H) i Frøya kommune.

Kan takke seg selv

På kort tid har 42 kystkommuner fra hele landet, flere med rødgrønt styre, sluttet seg til oppropet. Etter alt å dømme til liten nytte.

- Det er ok at kommunene har innspill, synspunkter og samler seg. Tidspunktet er også bra, for det er nå vi er i sluttfasen av dette arbeidet. Men vi har sagt klart ifra at vi ønsker å stanse nedbyggingen - og står fast på dette, sier Westrin.

- Er ikke dette en overkjøring av det lokale skjønn og selvstyre?

- Det er det lokale selvstyret som er ansvarlig for at situasjonen er som den er. Når det er sagt, mener også vi at vernet skal være geografisk differensiert. Det er forskjell på pressområdene i sør, rundt de store byene og ellers i landet, det skal også reflekteres i den nye håndhevingen av dispensasjoner, sier Westrin.

Opprør. Kystkommunene gjør opprør mot regjeringen planer om å frata kommunene retten til å avgjøre dispensasjoner for å bygge i strandsonen. 42 kommuner landet rundt har sluttet seg til oppropet fra ordføreren Arvid Hammernes fra Frøa (t.v.), varaordfører Marit Norborg fra Frøya ordfører Egil Hestnes fra Hitra
På forsiden nå