Foreslår flere koronalettelser i Trondheim

Kommunedirektør Morten Wolden legger opp til flere lettelser i et nytt forslag til koronaforskrift. Blant annet foreslås det at det åpnes for publikum på arrangement.

Rådhuset i Trondheim.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Forrige torsdag startet første steg i gjenåpningen av Trondheim, og med den blant annet forsiktig åpning av treningssenter og skjenkelettelser. Nå åpner Wolden og administrasjonen for ytterligere lettelser.

Blant annet åpnes det for publikum på kulturarrangement og andre arrangement både innendørs og utendørs. Og skal du på konsert trenger du ikke spise hovedrett for å få alkoholholdig drikke. (Se hele forskrift-forslaget nederst i saken)

Formannskapet skal vurderer og gjøre vedtak i morgen, tirsdag.

De siste tre dagene er det registrert 26 nye smittetilfeller, hvorav tre søndag.

LES OGSÅ: Dette er de gjeldende koronareglene i Trondheim

Her er forslaget:

1. Formannskapet vedtar følgende påbud i lokal forskrift:

a. Påbud om minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter

b. Påbud om begrensninger i deltagelse på arrangement

c. Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21

d. Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett)

e.Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankoms

(NB: I en tidligere versjon av saksfremlegget sto det at det var påbudt med bordbestilling. Men dette er feil ifølge kommunedirektør Morten Wolden tirsdag morgen)

f. Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

g. Munnbind i drosje

h. Munnbind på offentlig transportmiddel

2. Formannskapet vedtar følgende sterke anbefalinger:

a. Sosiale kontakter

Det anbefales begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

b. Private sammenkomster i eget hjem

Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

c. Munnbind innendørs i offentlig rom

Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende

d. Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingstjenester m.v.

Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.

e. Hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Det foreslås at forskriften skal vare til 29. juni.

Dialogmøter

I saksfremlegget skriver Wolden at han gjennomførte møte med NHO, LO og Fellesforbundet, samt de mest berørte bransjene i samarbeid med Næringsforeningen mandag morgen.

«En oppmyking i tiltakene som foreslått ble godt mottatt, spesielt at man nå åpner opp for arrangement i begrenset grad. Og at det legges til rette for åpning av kulturtilbud som museer, teater og kino. I begge møtene ble det vektlagt at de restriktive skjenkebestemmelsene gjør at utelivsbransjen sliter og at en god del virksomheter derfor velger å holde stengt, det ble også lansert forslag om lettelser på tiltakene, som for eksempel å ta bort kravet om bordbestilling som oppfattes som byråkratisk og som dobbeltarbeid. Videre også utfordringer for kulturnæringsaktører/konsertarrangører dersom det blir krav om middag til alkoholservering ved konserter … Kommunedirektøren slutter seg til kommuneoverlegens medisinskfaglig råd og vurderinger der det nå gjøres noen lettelser i tråd med et redusert smittetrykk, men der det fortsatt legges begrensninger på de områder der man vet at det er risiko for ny smittespredning. Det er helt avgjørende», skriver han.

Her er den detaljerte forskriften:

1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

3. Treningssentre

Treningssentre kan holde åpent under forutsetning av at treningssenteret driver smittevernfaglig forsvarlig og at medlemmene holder minst to meters avstand til hverandre under treningsaktivitet.

4. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i den nasjonale covid-19 forskriften § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 10 personer innendørs eller 15 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstav e, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 25 personer på innendørs arrangement som regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel

1. 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2. 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

c. 100 personer på utendørs arrangement som regulert i den nasjonale covid-19 forskriftens § 13 første ledd bokstavene a til d, likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

1. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer

2. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av profesjonell aktør

3. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

4. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

5. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet

Ved arrangementer angitt i den nasjonale covid-19 forskriften § 13c tredje ledd bokstav f inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

5. Servering og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

* Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer innendørs eller 15 personer utendørs.

* Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

* Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (middag, minimum hovedrett). Unntatt er alkoholservering under konserter og teaterforestillinger etc. på etablerte kulturscener der kulturarrangementet er formålet med besøket og det må kjøpes billett til forestillingen.

* Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

6. Idretts- og fritidsaktiviteter

For personer over 20 år er organisert idrettsaktivitet begrenset til inntil 10 personer med minst 1 meters avstand innendørs eller 20 personer med minst 1 meters avstand utendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er tillatt uten begrensning i antall.

7. Munnbind i drosje

Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

8. Munnbind i kollektivtrafikk

Det skal brukes munnbind i kollektivtransport og innendørs stasjonsområder dersom man ikke kan holde minst en meters avstand til andre reisende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

9. Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

10. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

11. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

12. Ikrafttredelse, varighet og endring

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.


Ukas gjest: Bendik Rognes

På forsiden nå