Fra arkivet:

Byåsveien fra to til fire felt

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Opp Byåsveien mot Nyveibakken og Gamle Åsvei. Alle husene til høyre ble senere jevnet med jorden. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Til venste i bildet skimtes så vidt den store murgården (Byåsveien 50) som også ble revet. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fotgjengerne ble noen steder skilt med sperring fra biltrafikken. Foto: Adresseavisens arkiv  

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fotgjengerne ble noen steder skilt med sperring fra biltrafikken. Foto: Adresseavisens arkiv  

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fortau og bilvei er atskilt med sperring. Foto: Adresseavisens arkiv  

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Vi skimter Ila nederst i bakken. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Nederst til høyre er husrekka i Bergsligata i Ila. Foto: Adresseavisens arkiv 

Juli 1964: Hus rives for en bredere Byåsvei. Starten var rasering av et par hagegjerder i Nyveibakken og Gamle Åsvei og fundament for en forstøtningsmur. Garasjer og uthus gikk også med, og her rives den store villaen der Byåsveien og Gamle Åsvei møtes. (22.07.1964) 

August 1964: Byåsveien stengtes for utbedringsarbeider. Her er vi omtrent der Gamle Åsvei tar av, og det er tydelig hvor nødvendig det var å utvide Byåsveien - som ble utbygd i 1885. (03.08.1964) 

Oktober 1964: Bildet er tatt i svingen ved Sverdrups vei og viste da den store forandringen av landskapet der den gamle Byåsveien var smalest de siste årene. Fem hus var revet. Muren til høyre viser at gatenivået ble senket ca. to meter. (14.10.1964) 

Oktober 1964: Parsellen Nyveibakken-Fridtjof Nansens vei ble ferdig til avtalt tid: 1. juli 1965. Kloakkarbeidene var veldig kompliserte fordi man i krysset med Nyveibakken-Gamle Åsvei måtte ta hensyn til en regulert tunnel under den nye veien fra Gamle Åsvei. Den skulle ikke bygges i denne omgang. (14.10.1964) 

Oktober 1964: På parsellen Nyveibakken-Fridtjof Nansens vei ble det bygd mange forstøtningsmurer. Høye «ålesundsmurer» kom langt inn i tidligere flotte hager og i høyde med husenes andre etasje, slik at det ble små «grøfter» mellom veien og huset. (14.10.1964)  

Oktober 1964: Hagegrinda med påmontert postkasse måtte vike plass for nyveien og ble foreløpig stilt opp mot gamleveien. Bildet viser hvor mye veibanen ble senket her. Herr Stene i nr. 37 står litt over det nye nivået. Fjellknatten øverst til høyre skulle sprenges, også her skulle man to meter under daværende nivå. (14.10.1964) 

Juli 1965: Det er langt igjen til prosjektet er ferdig, men asfalteringen av midtre parsell fra Gamle Åsvei til Fridtjof Nansens vei var startet. Man kunne begynne å danne seg et bilde av hvordan trafikkåren ville ta seg ut. (12.07.1965) 

August 1965: Store forandringer i nedre del av Byåsveien. Hus og hager er forsvunnet, store sprengningsarbeider utført og murer har begynt å reise seg. Omkring 1. oktober 1965 var man ferdig med det grøvste her. For å forebygge rasfare ble forstøtningsvegg forankret i fjell, noe som medførte mye boring... lite behagelig for beboere langs veien. (11.08.1965) 

April 1966: Tredje etappe mellom Nyveibakken og Byåsveien 36. I bakgrunnen ruiner av den store steingården som snart skulle bli jevnet med jorden. Fra nederste parsell, Steinberget-Bergsli gate, og hit skullle veien egentlig være ferdig ca. 1. september 1966. (28.04.1966) 

Oktober 1966: Byåsveiens nederste del kan snart trafikkeres. Kjørebanen er ferdig ned til Ilevollen, men det gjenstår noe arbeid med fortau og rekkverk. Dessuten skal det lages en mur på toppen av den store skjæringen, og dårlig fjell skal boltes. Egentlig skulle trafikken slippes til 15. oktober, men det tok lengre tid enn beregnet lenger opp i veien. (11.10.1966)  

Oktober 1967: Den siste bergknausen ved Fridtjof Nansens vei står igjen før hele traseen Breidablikkveien-Fridtjof Nansens vei er utbedret. Når denne knausen er fjernet, er det stort sett klart for legging av asfalt. Neste strekning er Breidablikkveien-Munkvoll. (30.10.1967) 

Oktober 1967: Traseen Breidablikkveien-Fridtjof Nansens vei er snart ferdig utbedret. Folk skjønte ikke hvorfor man plutselig utvidet veien fra 15 meters bredde i Sverreslisvingen (Fridtjof Nansens veg/Byåsveien) til 28 meters bredde like ovenfor med en bred grøntrabatt i midten. (30.10.1967) 

Oktober 1967: Byåsveien ved Åsveien skole. Sikkert ikke behagelig å bo i disse husene på den tiden. (30.10.1967) 

Oktober 1967: Noen måtte finne seg i å bli boende helt inntil kjørebanen. (30.10.1967) 

Oktober 1967: Fotgjengerundergangen ved Åsveien skole ville sikre skolebarna trygg skolevei. Byåsveien ville jo bli veldig trafikkert med sine fire kjørefelt. Bare undergangen kom til å koste over 300.000 kroner. (30.10.1967)  

Oktober 1967: Byåsveien ved Åsveien skole. (30.10.1967) 

Oktober 1967: Byåsveien ved Åsveien skole. Neste strekning som sto for tur var Breidablikkveien-Munkvoll. (30.10.1967) 

November 1967: Reguleringen gikk hardt frem mot hager og eiendommer, og det var masse bitterhet blant oppsitterne langs Byåsveien. Før kunne det være 40 meter til veikant, så ble det knappe to. I stedet for en fin innkjørsel til garasjen til høyre på stupet, fikk man en brattere bakke enn Steinberget - opp til Thora Storms vei. (24.11.1967) 

November 1967: Det raser stadig ut, her er en hekk rast utfor stupet. Kanskje ikke så rart at folk reagerte når ting ble rasert på den måten. (24.11.1967) 

Oktober 1969: Ny parsell (den femte) i Byåsveien fullført, Johan Falkbergets vei-Havstadveien. Man regnet med at hver meter kostet 6000-7000 kroner. Neste parsell, fra Havstadveien til Stabells vei, ble den foreløpig siste som skulle bygges ut på Byåsveien. (11.10.1969) 

Juni 1969: Nye problemer - etter at veien var ferdig. Den ene kjørebanen av «motorveien» fra Fridtjof Nansens vei til Breidablikkveien ble sperret sommeren 1969. Telehiven hadde laget ei dolp i den nye veibanen, noe som skyldtes en feil mht. grus/leire da veien ble laget. (18.06.1969) 

August 1966: Arbeidet med nye Byåsveien skapte farlige trafikkforhold ved foten av Steinberget. Fortau var enten gravd bort eller fylt opp av arbeidsbrakker og arbeidernes parkerte biler. Barn ble tvunget ut i kjørebanen. (12.08.1966) 

November 1966: Det var håpløse forhold for fotgjengerne nederst i Byåsveien. De fleste måtte bare gå rett ut i gata, og på andre siden fantes ikke fortau. (10.11.1966) 

November 1966: Fotgjengerne seilte sin egen sjø på Ilevollen, folk ble ledet langs et gjerde så å si midt ut i det trafikkerte krysset. (10.11.1966) 

November 1966: Fotgjengerne på Ilevollen kom i andre rekke, her var det bilene som kom først. Verre var det også tenkt å bli; man skulle føre trikk og trafikk inn i Ilaparken, ifølge reguleringsplanen... (10.11.1966) 

Utbyggingen av Byåsveien fra Ila til Munkvoll var en femårsplan, fra 1964 til 1969/1970. Fem parseller ble ferdigstilt i løpet av disse fem-seks årene. Den foreløpig siste strekningen var Havstadveien-Stabells vei. Det var da ikke ekspropriert mer grunn for utbygging av videre «Byåsvei».

På forsiden nå