Knusende dom over over barnevernet i Orkdal

Barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun sikrer ikke en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.

Saken oppdateres.

Dette er den knusende dommen som felles i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fosterhjem uten besøk

Fylkesmannen peker blant annet på disse avvikene:

Barnevernstjenesten har ikke rutinebeskrivelser for hvordan oppfølging av barn i fosterhjem skal foregå.

Dokumentgjennomgangen viste at i 13 av 20 saker er det ikke foretatt oppfølgingsbesøk i tråd med minmumskravene i barnevernloven. Ett fosterhjem stod uten besøk i 2013.

Saksbehandlerne har i liten grad planmessig egenkontroll av at barnas behov blir ivaretatt.

Oppfølging av det enkelte barn er i liten grad etterspurt av ledelsen.

Intervju avdekket at årlig evaluering av avtalen med de enkelte fosterhjem ikke er blitt gjennomført i praksis.

I 13 av 20 saker forelå ingen dokumentasjon over at det hadde funnet sted en samtale med barn i fosterhjem.

I 16 av 20 saker forelå ingen dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger i saken.

20 saker undersøkt

Orkdal er vertskommune for barnevernstjenesten i de fire kommunene, og tjenesten har 57 barn i fosterhjem som kommunen har tilsynsansvaret for. Rapporten er utarbeidet etter en revisjon for perioden fra januar til mai i år. Fylkesmannen har innhentet dokumenter fra 20 barnevernssaker i kommunale forsterhjem.

40 prosent sykefravær

Barnevernstjenesten i Orkdal har de siste årene hatt et sterkt søkelys rettet mot seg. De siste to-tre årene har vært belastet med stor utskifting i bemanningen, det har vært sykemeldinger opp i mot 40 prosent, og det har vært bytte av barnevernleder fem ganger i løpet av to år. Kommunen har også i løpet av det siste året hatt en arbeidsrettssak med en tidligere ansatt ved barnevernstjenesten. Fylkesmannen har vært inne i flere tilsynssaker mot kommunen.

Det er nå lagt en plan for å få barnevernstjenesten "på fote" igjen. Dette ble gjort i fjor høst.

På forsiden nå