Vil stenge Gamle Bybro for bilister

Rådmannen foreslår å stenge Gamle Bybro permanent, stikk i strid med hva formannskapet med stort flertall vedtok så sent som 9. desember.

Saken oppdateres.

Men han vil holde den åpen for mopeder. Samt gående og syklende.

I forbindelse med vedtaket i desember ba politikerne om en egen sak som belyser konsekvensene av stenging. Det er denne saken som nå foreligger.

Trafikksikkerhet

Blant momentene som taler for stenging er bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt for elevene ved Singsaker skole. Rådmannen ønsker i tillegg å minske belastningen på Gamle Bybro som er et kulturminne av svært høy verdi. Han mener også at stenging ikke vil føre til de store kødannelsene i Midtbyen ettersom det er registrert en generell nedgang i biltrafikken, mens gang- og sykkeltrafikken øker. Behovet for brua som avlastning for trafikk ut av byen er derfor redusert.

Det som taler mot stenging av brua er at den vil gi økt kapasitet for trafikk ut av sentrum og redusert kødannelse, spesielt i ettermiddagsrushet. I tillegg vil åpen bru gi kortere kjørelengder for lettere vare- og persontransport til Bakklandet.

Moped

Rådmannen er innstilt å gå i dialog med politiet og Statens vegvesen om at brua kan åpnes for mopedtrafikk i begge retninger. Her peker han på at mopedistene er henvist til å trafikkere de andre bruene for å komme ut av Midtbyen. Dette er bruer med stor trafikk, og mopedførerne er mer utsatt i disse trafikksituasjonene enn andre motoriserte trafikkanter.

Rådmannen peker også på den klare nedgangen i trafikken forbi Singsaker skole etter at Gamle Bybro ble stengt i desember 2013. Tallene viser en reduksjon på ca. 50 prosent og bidrar derfor sterkt til bedre sikkerhet og bedre utemiljø rundt skolen.

Bæreevne

Gamle Bybro er for tiden under utbedring etter at det ble oppdaget store skader på bærende elementer, trolig forårsaket av et altfor tungt kjøretøy. I forbindelse med arbeidene skal det foretas en risikovurdering og en måling av bruas reelle bæreevne. Dette vil skje mot slutten av februar. Det antas at brua da er ført tilbake til sin tidligere bæreevne, med ett tonns aksellast.

Med unntak av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, har alle høringsinstanser gått inn for stenging. Disse er politiet, Statens vegvesen, beboerforeningene på Bakklandet, FAU ved Singsaker skole, Nidaros barnehager, drosjenæringen og næringsdrivende på Bakklandet.

Formannskapet behandler saken tirsdag i neste uke.

Rådmannen foreslår å stenge Gamle Bybro permanent. 
        
            (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

Rådmannen foreslår å stenge Gamle Bybro permanent.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

På forsiden nå