Anklages for rolleblanding

Samtidig som Michael Setsaas forsynte Øystein Skogrand med vanedannende tabletter, var psykiateren rettsoppnevnt ekspert i straffesaker der Skogrand var forsvarer.

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i går at Helsetilsynet i Sør-Trøndelag mener Setsaas har brutt Legeloven og Helsepersonell-loven i forbindelse med at han fra 1999-2003 kontinuerlig skal ha forskrevet de beroligende medikamentene valium og vanodil til advokat Øystein Skogrand.

Sa ingenting

En av kriminalsakene der Setsaas og Skogrand har opptrådt samtidig i rettsvesenet er en omfattende incestsak fra Nord-Trøndelag der det falt dom i Frostating lagmannsrett i desember 2001. Setsaas var en av to rettspsykiatere, og vurderingen av om gjerningsmannen var sinnssyk i juridisk forstand sto sentralt.

Lagdommer Ole Johan Lund, administrator i saken, bekrefter overfor Adresseavisen at han aldri ble gjort kjent med at Setsaas var Skogrands psykiater i tillegg til å være rettens mann. Lund vil av prinsipp avstå fra å uttale seg i media om forhold knyttet til rettssaker.

Bjørn Solbakken (bildet), leder av Den norske dommerforening, er ikke i tvil om at Setsaas burde sagt fra til retten i alle de aktuelle sakene.

- Denne behandleren burde tatt opp dette, og så latt andre avgjøre om det forelå habilitetsproblemer. I et tilfelle som dette er det særlig betenkelig om den rettsoppnevnte, som altså er en tillitsperson, lar seg påvirke i en eller annen retning av pasientforholdet, sier han, som ikke har hørt om noen lignende problemstilling tidligere.

- Integritet viktig

Solbakken understreker at han ikke vil beskylde noen for at utfallet i retten faktisk har blitt annerledes. Lederen i dommerforeningen vil ikke si noe bastant om en konklusjon i Helsetilsynet som går i Setsaas disfavør vil få noen konsekvenser for psykiaterens virke i rettsapparatet.

- Men det er klart at man generelt alltid er ute etter en sakkyndig med stor faglig autoritet og integritet. Han skal veilede retten objektivt i kolossalt viktige ting. Er det faglig tvil om en psykiater vil det være av betydning for om denne blir oppnevnt, sier sorenskriveren.

«Vurderte» i retten

I granskningen Helsetilsynet i Sør-Trøndelag, som er oppsummert i et brev fra 3. mai i år, kom det også fram at Setsaas henviste til periodene han og Skogrand hadde i rettssalen sammen som del av forklaringen på grunnlaget for hans behandling.

«Det foreligger vurderinger basert på vurderinger i retten, og etter det vi forstår mer uformell kontakt», heter det i brevet til Statens helsetilsyn.

- Etter det jeg har forstått skal ikke dette ha dreid seg om å stille en psykiatrisk diagnose, heller motsatt, at Setsaas gjorde observasjoner i retten av at det gikk bra med Skogrand, sier fylkeslege Jan Vaage i Sør-Trøndelag.

Han ser ikke det som noe viktig bidrag til en forståelse av Skogrands tilstand.

- At man noterer noe i en slik tilfeldig situasjon har liten verdi i en vurdering av medisinsk behandling, konstater Vaage.

Ifølge fylkeslegen var også den «uformelle kontakten» noe man «ikke definerer som lege-pasient-kontakt».

- Sammenblanding

At Setsaas skal ha observert Skogrand i rettslokalet for å få en oppfatning av pasientens tilstand, kommenterer Solbakken i Dommerforeningen slik:

- Dette er en sammenblanding av roller. Når den sakkyndige er i retten skal han rette oppmerksomheten sin mot det som er oppgaven hans, ikke noe annet.

Michael Setsaas var i går ettermiddag og kveld ikke tilgjengelig for kommentar. I Adresseavisen i går uttalte Setsaas at han vil avstå fra å kommentere saken inntil konklusjonen fra Statens helsetilsyn foreligger.

Får kritikk. Rettspsykiater Michael Setsaas burde ha varslet retten om behandlingen av advokat Øystein Skogrand mener leder av Den norske dommerforening, Bjørn Solbakken.
På forsiden nå