Bøter i stedet for tvangsoppløsning

Titusener av arbeidstakere kan puste lettet ut. Det blir likevel ikke aktuelt å tvangsoppløse bedrifter med færre enn 40 prosent kvinner i styret.

Saken oppdateres.

I stedet truer et bredt flertall på Stortinget med saftige bøter.

Mange garvede Høyre-folk satte kaffen i halsen da daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) for fire år siden slo fast at allmennaksjeselskaper (ASA) som ikke har 40 prosent kvinneandel i styrene, ville bli tvangsoppløst.

- Selv jeg hoppet i stolen, utbrøt Ap{rsquo}s Karita Bekkemellem Orheim på en konferanse i Oslo i går.

Gabrielsens etterfølger, Børge Brende (H), har flere ganger gitt uttrykk for at han ikke liker tanken på å måtte sende titusener av arbeidstakere på dør. Nå får han støtte fra et bredt flertall på Stortinget.

La seg flate

Stortingspolitikere fra Høyre, SV og Arbeiderpartiet som deltok på konferansen Centre for Corporate Diversity, la seg flate for kritikken fra næringsliv og jurister. Partiene var rørende enige om at loven bærer preg av å være slett juridisk håndverk, og at det ikke er aktuelt å benytte seg av sanksjonsmiddelet i loven - å tvangsoppløse bedrifter som ikke har en kvinneandel på 40 prosent i styret. I stedet vil det trolig bli snakk om bøter, et forslag også Høyres regjeringspartner Venstre støtter.

Kvinnerepresentasjonen i allmennaksjeselskapene er tredoblet siden 2000, to år før stortingsvedtaket ble fattet. Selv om loven formelt ikke er trådt i kraft ennå, viser det at trusselen om tvangsoppløsning ha hatt en merkbar effekt. Danmark, som ikke har noen kvoteringsbestemmelse, hadde åtte prosent kvinner i styrene i 2000. I dag er andelen ganske nøyaktig den samme.

Svenskene milevis unna

Den svenske likestillingsministeren Jens Orback er begeistret over de norske resultatene. Svenskene har så langt fulgt frivillighetslinjen: Myndighetene signaliserte for noen år siden at det ville komme et lovpålegg dersom kvinneandelen ikke nådde 25 prosent i 2005. Det førte ikke fram. Svensk næringsliv er fortsatt milevis unna.

Høyre vil kvotere

De tre partiene som var representert på gårsdagens konferanse, ville ikke høre snakk om å droppe kravet om 40 prosent kvinneandel i norske styrer.

- Kvotering er ikke det som ligger et Høyre-hjerte nærmest, men i denne sammenheng er det helt nødvendig, fastslo stortingsrepresentant Linda Hofstad (H).

Faktisk kan det bli snakk om å utvide kvoteringsbestemmelsen til også å gjelde store aksjeselskaper, understreket politikerne. I dag omfatter loven bare 474 allmennaksjeselskaper. Det er regjeringen som beslutter når loven skal tre i kraft. Ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet vil det være en overgangsperiode på to år fra ikrafttredelsestidspunktet. Siste frist for å møte minstekravet på 40 prosent kvinner blir tidligst høsten 2007.

På forsiden nå