Frykter flere reintragedier

RØROS: Reineierne i Riast/Hylling reinbeitedistrikt frykter for flere store dyretragedier langs jernbanen i Rørosdistriktet. Økende togtrafikk og planlagte sperregjerder som kan lede reinen mot den farlige jernbanen er årsaken.

Saken oppdateres.

- Ett av hovedproblemene i dag er at Jernbaneverket ikke tar ansvar for å sette opp gjerder som kan hindre at rein kommer ut i skinnegangen på de mest utsatte strekningene mellom Ålen og Rugldalen. De bruker ressurser på gjerder for å hindre husdyr i å komme inn på sporet, og de har midler til å rydde skog og legge ut fôr for å hindre at hjortevilt kommer ut i skinnegangen på utsatte strekninger. Jeg synes at Jernbaneverket har et forklaringsproblem når de samtidig overser problemet med at rein også kan bli kjørt i hjel av toget, sier Inge Even Danielsen i Riast/Hylling reinbeitedistrikt til Adresseavisen. Han er bekymret for at den store tragedien sist lørdag bare kan være en begynnelse på en langt verre utvikling.

- Kynisk holdning

- Det satses nå stort på å få mer godstrafikk over på Rørosbanen, samtidig som vi registrerer at persontrafikken også tar seg opp på denne banen. For oss betyr det flere tog, og det betyr igjen økt fare for flere kollisjoner mellom rein og tog. På toppen av dette er det også fare for at myndighetene ikke skrinlegger planene om bygging av det omstridte sperregjerdet mot rein på nordsiden av Aursunden. Vi vet at et slikt gjerde vil føre til at store mengder rein kan bli ledet vestover mot jernbanen og riksveien gjennom Ålen og Rugldalen på sensommeren og om høsten, med store muligheter for at mange dyr kan bli drept av tog og bil, sier Danielsen.

Han mener at Jernbaneverkets manglende vilje til å sette inn fysiske tiltak for å hindre at rein og andre dyr kommer inn på skinnegangen kan vitne om en kynisk holdning, fordi kostnaden med erstatning av tapte dyr er mindre enn kostnaden med å sette opp gjerder som holder dyra unna jernbanesporet.

Vil møte reineierne

Banesjef Tor Rørosgård tar sterkt avstand fra at slike vurderinger ligger til grunn for Jernbaneverkets politikk, og sier at slike antydninger er skudd langt over mål.

- Jernbaneverket har ingen gjerdeplikt, selv om vi har et visst samarbeid med grunneiere for å holde gjerder som hindrer husdyr i å komme inn på skinnegangen. Vi samarbeider også med lokale viltnemnder og grunneiere om skogrydding og utplassering av fôr som skal hindre elg i å trekke inn på jernbanen. Men vi har ingen planer om å sette opp gjerder mot rein langs sporet, sier Rørosgård.

Han forteller at problemet med påkjørsel av rein til nå ikke har vært noe stort problem langs Rørosbanen. Etter det som skjedde sist lørdag ønsker imidlertid Jernbaneverket å komme i dialog med reineierne, med sikte på å etablere et system med varsling når det er grunn til å tro at rein kan komme ut i skinnegangen, slik at togene kan senke farten på de aktuelle strekningene. Jernbaneverket også er interessert i å se nærmere på de problemene som et eventuelt sperregjerde nord for Aursunden kan medføre.

Inge Even Danielsen sier i en kommentar at reindriftsnæringen selvsagt vil diskutere problemene med Jernbaneverket, selv om han mener at næringen allerede praktiserer en rutine med varsling til Jernbaneverket når de har kjennskap til at rein kan komme ut i jernbanesporet.

På forsiden nå