– En alvorlig systemsvikt

Forsker Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø mener varslersaken på Brøset er alvorlig fordi den truer pasientenes rettssikkerhet.

Jurist og stipendiat Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø mener varslersaken på Brøset er alvorlig fordi den truer pasientenes rettssikkerhet. 

Saken oppdateres.

Jurist og stipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Marius Storvik, arbeider med en doktoravhandling som tar for seg rettssikkerheten for pasienter i psykiatriske institusjoner.

LES MER: Mistet jobben etter å ha varslet om overgrep mot pasient

– Saken er alvorlig fordi pasientene som er innlagt her ikke kan ta vare på seg selv. Derfor er det sykehuset selv og kontrollsystemet rundt som har ansvar for at overgrep ikke skal skje. Både sykehuset, kontrollkommisjonen og Helsetilsynet har et ansvar her, og når dette svikter, har også staten sviktet. Og det innebærer et brudd på menneskerettighetene, sier Storvik og legger til:

– Hendelsen ble ikke meldt inn internt som et avvik, den ble ikke varslet til instanser utenfor sykehuset og den ble ikke grundig etterforsket. Dette er en alvorlig systemsvikt. En forutsetning for at psykiatrien kan bruke tvang, er at noen passer på dem som gjør det. Så kan man tro at de som tar seg av disse pasientene skal vise godhet. Men denne saken viser at det ikke alltid utvises godhet, og når systemet rundt da ikke bryr seg, er dette et problem for pasientenes rettssikkerhet. Og det er et problem for staten.

Ledelsen plikter å varsle

Når det gjelder selve hendelsen, viser Storvik til at dersom en pasient skal legges i bakken, sier loven at det må være «uomgjengelig nødvendig».

– Når man bruker et slikt tvangsmiddel, må det være for å hindre skade på person eller betydelig skade på materielle ting. I denne saken er det ikke noe som tyder på at det var fare for noe av dette. Vilkårene for tvangsmiddelbruk i denne saken synes derfor ikke å være oppfylt, og slik det er beskrevet er dette derfor et straffbart inngrep, sier Storvik.

Ifølge forskeren er dette et overgrep som strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Ifølge konvensjonen er det også statens ansvar å sørge for at det skjer en etterforskning i etterkant.

Storvik reagerer sterkt på at hendelsen ikke ble rapportert videre, verken internt på sykehuset eller til eksterne kontrollinstanser.

– Når avdelingsledelsen blir fortalt om denne hendelsen, må de varsle dette videre. Det kan ikke være opp til den tvangsinnlagte, syke pasienten om han ønsker å klage på behandlingen eller ikke, det er ledelsen ved sykehuset som her må ta grep. Og de må i det minste varsle om det som har skjedd til Kontrollkommisjonen, Fylkesmannen eller politiet.

–Sårbar pasientgruppe

Storvik reagerer også på at Fylkesmannen ikke har gått inn i tvangsmiddelprotokollen for å finne ut hvorvidt pasienten var i reimer da han ble lagt i bakken.

– Det burde de åpenbart ha gjort. Blant annet for best mulig å kunne vurdere hvorvidt den ansatte skal få en administrativ reaksjon. Når de går inn i en sak, skal den være så godt opplyst som mulig. Men en mulig forklaring på hvorfor de ikke har gjort det, kan være at de tenker at tvangsmiddelprotokollen tilhører Kontrollkommisjonens ansvarsområde. Helsetilsynet har generelt ikke noen tradisjon for å gå inn i denne typen saker, sier forskeren.

Fylkeslege Jan Vaage sa til Adresseavisen i går at de ikke fant det nødvendig å innhente tvangsmiddelprotokollen for å opplyse saken.

Stipendiat Storvik mener at saken viser hvorfor denne pasientgruppen er så sårbar.

– Derfor må de ha en ekstra rettssikkerhet. Vi kan ikke tillate denne typen overgrep bare fordi pasientene selv ikke klager. Det er samfunnets ansvar å sørge for en effektiv etterforskning av en slik sak.

Karl Heinrik Melle som nå er i den Rettsmedisinske kommisjon, har overlatt til St. Olavs Hospital å svare på spørsmål fra Adresseavisen i denne saken. Melle var avdelingssjef på Brøset da Stormyr varslet om hendelsen Adresseavisen omtalte fredag. Adm dir Nils Kvernmo vil ikke gå inn i enkelthetene i saken, men har svart med å igangsette en delvis ekstern granskning av rutiner for varsling og kultur ved Brøset.

Mari K. By Rise951 98 779mari.by.rise@adresseavisen.no

På forsiden nå