Gamle Bybro stengt i lang tid

Velforeningen på Bakklandet får delvis gjennomslag. Gamle Bybro har betydelige skader og kan bli stengt permanent.

Lykkens Portal: Gamle Bybro kan bli stengt for all motorisert trafikk etter funn av skader i brufundamentet.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Ifølge kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, er det foretatt en midlertidig reparasjon av bruddene som er oppdaget i bærebjelkene under brua. Ifølge Sintef er dette tilstrekkelig til at brua på kort sikt vil kunne tåle gang- og sykkeltrafikk.

De alvorlige skadene skyldes overbelastning, fra ett eller flere kjøretøy med større akseltrykk enn tillatt. I verste fall kunne brua kollapset om et for tungt kjøretøy hadde stanset på brua.

Innen ett år

Aassved Hansen mener en endelig utbedring av skadene bør utføres innen ett år.

– Det samme gjelder utbedring av stålbærere under betongdekket som erstattet den gamle klaffebrua.

En konsulent vurderer bruas tilstand. Rapporten utarbeides i samråd med Sintef og vil danne grunnlag for den endelige utbedringen.

– Rapporten vil omfatte resultatet av en grundig inspeksjon og et kostnadsestimat for utbedring av skadene. Det er derfor for tidlig å ta stilling til alternative løsninger for utbedring.

Tåler gang og sykkel

Aassved Hansen slår fast at brua tåler gående og syklende. Slik sett er utskifting av de ødelagte tredragerne strengt tatt ikke nødvendig.

– Men det er rådmannens syn at Gamle Bybro, uansett fremtidig bruksområde, bør settes i mest mulig opprinnelig stand.

Ulempene

De trafikale konsekvensene av at Gamle Bybro har vært stengt en periode, er økte trafikkmengder i Erling Skakkes gate mot Prinsens gate og i Kjøpmannsgata retning nord. Ulempene har avtatt etter hvert som bilførerne har vendt seg til den nye situasjonen.

– Vi vurderer derfor at permanent stenging av Gamle Bybro for motorisert trafikk ikke vil gi store, uheldige ringvirkninger for trafikkavviklingen. Varetransport med tunge kjøretøy må uansett komme fra Bakklandssiden, sier Aassved Hansen. Han peker på at for Miljøpakkens planer om to viktige sykkelruter som krysser hverandre ved Gamle Bybro og Nedre Bakklandet, vil en stenging gi en bedre situasjon.

Politiet anbefaler

– Stenging av brua vil også samsvare med anbefalinger fra både Politiet, Statens vegvesen og Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening.

Etter forslag fra KrF, SV, Ap, V og Sp, ber formannskapet om en egen sak for å kunne ta stilling til om Gamle Bybro skal stenges for all motorisert trafikk. De vil ha informasjon om behovet for tiltak på brua og hva dette vil koste, og hvilke følger en permanent stenging vil gi for den øvrige trafikksituasjonen i sentrum.

Gamle Bybro har sett bedre dager. Mange bjelker må skiftes ut på grunn av råte.  
        
            (Foto: TRONDHEIM BYDRIFT)

Gamle Bybro har sett bedre dager. Mange bjelker må skiftes ut på grunn av råte.   Foto: TRONDHEIM BYDRIFT

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå