- Staten bryter bymiljøavtalen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Han er provosert over beskjeden om at staten kutter momsreduksjonen på investeringstilskudd. I realiteten betyr det dette at staten kutter bidraget fra 1,5 til 1,27 milliarder kroner.

I gjeldende bymiljøavtale, inngått september 2016, dekker staten halvparten av kostnadene til metrobussprosjektet innenfor en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner (2019-kr). Bymiljøavtalen er statens virkemiddel for å få nullvekst i trafikken.

Se video: Bli med på prøvetur med metrobussen

Endringen i synet på momsrefusjon, innebærer at momsrefusjonen fra staten for investeringer på fylkeskommunalt veinett, blir regnet med som del av det statlige tilskuddet til metrobussprosjektet.

foto
Tore O. Sandvik (til venstre) er overrasket over utviklingen. – Vi må finne ut om staten i det hele tatt kan gjøre dette, sier han. Her er han sammen med samferdselsdirektør i Trøndelag, Erlend Solem. Foto: Frank Cadamarteri

Staten tar derfor utgangspunkt i en 50/50 fordeling av kostnadene uten merverdiavgift. Det er beregnet at momsrefusjonen i gjennomsnitt vil utgjøre 22,3 prosent av kostnadsrammen.

- Endringen i momsrefusjonen medfører et inntektsbortfall i Miljøpakken, bekrefter leder Henning Lervåg i Miljøpakken.

Hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få, avhenger av hvilke forutsetninger Miljøpakken legger til grunn i det videre arbeid med metrobussprosjektet.

Ordningen med momsrefusjon har eksistert siden 2013. Ved innføring av merverdiavgift på vei ga staten et ekstra bidrag på cirka 520 millioner kroner for å dekke momsen på prosjekter på statlig vegnett i Miljøpakken.

Les også: Her er ordførernes kravliste for å gå med på bilkutt

Det ble samtidig pekt på at det ikke var nødvendig å kompensere for avgiften på kommunalt og fylkeskommunalt veinett siden begge fikk momsrefusjon og kunne tilbakeføre denne til Miljøpakken. Både fylkeskommunen og kommunen har vedtatt dette, og momsen går derfor allerede inn som en finansieringsinntekt i Miljøpakken i dag.

- Staten spiller naiv

- Dagens bymiljøavtale fastslår at utgiftene skal deles 50–50 mellom staten og andre parter. Finansdepartementet har hele tiden kontroll på avtalene staten inngår. Det går ikke an å komme i ettertid og spille naive og late som om de ikke har kjent til dette, sier Sandvik, som nylig ble kjent med saken gjennom informasjon fra Statens vegvesen.

Pengene staten vil fjerne er allerede lagt inn som finansiering i metrobussprosjektet.

– Vi må finne ut om staten i det hele tatt kan gjøre dette, sier Sandvik.

- Er du redd for at et slikt kutt kan true metrobussprosjektet?

- Nei, men det betyr at prosjektet ikke vil bli så bra som det kunne blitt. Men metrobussutbyggingen er ikke ferdig i 2019. Det vil være mye som bygges ut i årene etterpå.

Les også: - Kan være starten på slutten av Miljøpakken

- Er du bekymret for hva dette betyr for en ny byvekstavtale?

- Jeg er redd for at staten legger opp til at gevinsten med en ny byvekstavtale er å komme opp på samme nivå som vi har hatt. Vår ambisjon er å komme videre.

- Kan det være aktuelt å forfølge dette rettslig?

- Nei, ikke slik jeg ser det. Dette handler om en politisk prosess, svarer fylkesordføreren.

Innkalt til møte i departementet

Det foreligger foreløpig ingen skriftlig dokumentasjon på statens nye praktisering av momsrefusjon i bymiljøavtalen.

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet, leder av kontaktutvalget i Miljøpakken i Trondheim, opplyser at etaten er blitt informert muntlig om den nye refusjonspraksisen.

- Vegdirektoratet ble innkalt til et møte i Samferdselsdepartementet før påske og orientert om den nye praksisen. Vi er blitt lovt et brev om endringen fra ledelsen i departementet, men det er foreløpig ikke kommet. Jeg antar det er like rundt hjørnet, sier Aksnes.

- Endringen kan bety bortfall av inntekter på nesten 300 millioner kroner. Det er sterke reaksjoner på at dette skjer midt i avtaleperioden?

- Jeg har stor forståelse for reaksjonene, sier Aksnes, som regner med en livlig meningsutveksling om saken under dagens møte i kontaktutvalget.

Programrådet i Miljøpakken reagerer meget sterkt på endringen i statens praksis med momsrefusjon.

Les også: Truer med å bryte det tverrpolitiske samarbeidet om metrobussprosjektet.

Programrådet består av administrativ ledelse i Trondheim kommune, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Miljøpakkens sekretariat.

Utvalget samordner innspillene fra hvert fagområde, og lager forslag til prioritering og finansiering innenfor tilgjengelige rammer.

Ønsker juridisk vurdering

Programrådet oppfatter endringene som «et brudd på de planene og forventningene som har ligget til grunn for finansieringen av Metrobuss i bymiljøavtalen»

Rådet går inn for at Trondheim kommune og fylkeskommunen vedtar å bestille en juridisk vurdering av om det er riktig at Staten kan endre praksis på momsrefusjon midt i avtaleperioden.

Programrådet krever også en skriftlig begrunnelse fra Staten.

Bortfallet av momsrefusjon gjelder også bymiljøavtalen med Nord-Jæren, men påvirker ikke byggingen av bybanen i Bergen eller Fornebubanen. – Årsaken er at det gjelder andre reger for momsrefusjon for utbygging av bane, sier Aksnes.

Les kommentaren: Vedtaksvegring som kan skade metrobussen