Fugleøya som planlegges er et tiltak for å bevare sjøfuglbestanden i Trondheimsfjorden som har mistet mange av sine tidligere hekke- og leveområde på grunn av utbygging ved kysten. Planen er at stein fra nye E6 Øst skal brukes i prosjektet.

Haldor Sesseng er naturforvalter i Miljøenheten i Trondheim kommune. Han mener øya er viktig for å bevare sjøfuglelivet i Trondheimsfjorden.

- Sjøfuglbestanden i landet har stadig gått nedover. På strekningen mellom Orkanger og Stjørdal er en stor andel av strandsonen som er leveområder for sjøfugl blitt brukt til bygging av blant annet vei, boliger og havneområder. I tillegg har vi sterkt økende menneskelige aktiviteter som forstyrrer fuglelivet. Det minste vi kan gjøre er å lage en fugleøy som kan kompensere for noe av det tapte, sier han.

Stein fra E6

Sommeren 2019 vil Nye Veier AS etter planen sette i gang utbygging av E6 Øst. Sesseng forteller at steinene som Nye Veier AS forventer å gi, kan ha en verdi på over 10 millioner kroner. Hele fugleøyprosjektet får sannsynligvis en prislapp på over 50 millioner kroner.

- Vi jobber for tiden med finansiering, og prøver å få støtte både fra det offentlige og private. Dersom vi lykkes med finansieringen, regner vi med å få etablert fugleøy innen fem år, forteller han.

Han har forståelse for om noen vil synes det er en høy pris å betale for en fugleøy.

- Dette er en langsiktig investering i noe av mangfoldet vi holder på å miste, og som vi har et klart ansvar for. Vi ser dette som et kompensasjonstiltak for noe av det som ødelegges av menneskelig aktivitet i Trondheimsfjorden, sier han.

Utforming og størrelse av fugleøya er enda ikke fastsatt. Dette vil avhenge av hvor mye midler som kan skaffes til prosjektet.

- En mindre øy kan være et alternativ dersom Trondheim kommune ikke klarer å skaffe nok midler, sier Sesseng.

LES OGSÅ: Fugleøy ved Munkholmen er et spennende prosjekt

Positiv og skeptisk

Thomas Kvalnes er leder for Norsk Ornitologisk Forening i Sør-Trøndelag. Han forteller at det er sannsynlig at blant annet makrellterne, fiskemåke, hettemåke, rødnebbterne og ærfugl vil hekke på øya.

- Dette er et spennende prosjekt. Det er viktig at det også finnes penger til å forske på hva som gjør at fuglene vil hekke på øya. Det er mange ulike faktorer som skal til for at forskjellige arter skal trives og føle seg trygge. Blant annet rett underlag, vegetasjon og tilgang til næring, sier Kvalnes.

foto
Spennende prosjekt: Thomas Kvalnes, mener det er mange ulike faktorer som skal til for at sjøfugl vil trives på øya. Foto: Privat

Han er både positiv og skeptisk til fugleøya, og er redd for at øya vil påvirke livet til sjøfugl som allerede lever på Munkholmen.

- De grunne områdene rundt Munkholmen er et sted for næring for sjøfugl i dag. Hvis disse påvirkes negativt kan det bli mindre mat for artene som lever der. I tillegg vil byggingen av øya gjøre at det blir mer landareal som folk som ferdes på Munkholmen kommer i nærheten av. Noe som kan forstyrre fuglelivet. Det er viktig at man går varsomt frem i utbyggingen av prosjektet, sier Kvalnes.

Dyrt prosjekt

Fylkesmannen er i utgangspunktet positive til byggingen av fugleøya, men ser prosjektet som svært kostnadskrevende.

Kjell Vidar Seljevoll i Miljøvernavdeling hos Fylkesmannen, forteller at det kan være store kostnader med å få etablert et slikt prosjekt.

- Vi mottar mange gode søknader om penger til miljøvern. Til viltformål har vi årlig rundt 250.000 til 300.000 kroner til rådighet. Dette er jo mest sannsynlig et millionprosjekt, sier Seljevoll.

LES OGSÅ: Vil lage kunstig øy for sjøfugler

Finansieringsproblemer

Ottar Michelsen kommunalråd (SV), forteller at forslaget om fugleøynene var oppe til behandling i formannskapet i september i fjor. Der ble det vedtatt å gå videre med prosjektet. Forslaget gikk videre til byutviklingskomiteen og komiteen for kultur, idrett og friluftsliv som også var positive.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi var enige om dette forslaget. Nå gjenstår det å se hvem som har mulighet til å finansiere prosjektet. Dette er et viktig prosjekt, så jeg håper det går i orden, sier Michelsen.