Stig Roald Amundsen ny kommunedirektør i Malvik

foto