Daglig leder i KS i Nord-Trøndelag, Marit Moe, har jobbet med kommunereformen i flere år - og har forsøkt å involvere og engasjere innbyggerne i kommunene. Hun har forsøkt å synliggjøre hva en sammenslåing eller selvstendighet vil innebære for innbyggerne 20-30-40 år fram i tid.

Innbyggerne må ta en tidsreise

- Hvis ikke innbyggerne får tilstrekkelig informasjon, så vet vi at det er en tilbøyelighet at slik man har det i dag er godt nok. Det som er utfordringen er å få kommuneledelse og innbyggere, og ikke minst ungdommen, til å tenke 30-40 år fram i tid. Det er jo ikke for dagens oppgaver vi trenger kommunesammenslåing, men for framtida. Det krever litt engasjement å ta den tidsreisen.

Trøndelag forskning og utvikling har utarbeidet det såkalte selvstendighetsalternativet til en del kommuner. Deres undersøkelser viser at i mange av disse kommunene er både politisk og administrativ ledelse positive til sammenslåing med nabokommuner, mens innbyggerne er mer skeptiske.

- Tror du mange kommuner vil slå seg sammen nå, Moe?

- Nei, jeg tror ikke det er så veldig mange kommuner som slår seg sammen nå, men vi har startet på en prosess som vil føre til flere sammenslåinger på sikt. Mange av dagens kommuner er for sårbare til dagens oppgaver, og i alle fall dersom flere oppgaver skal tilfalle kommunene.

- Regjeringens tempo har vært høyt. Får kommunereformen nok modningstid hos folk flest?

- Det er klart det har vært korte tidsfrister, og det kan være en fare ettersom dette er kompliserte prosesser som har store konsekvenser, som skal gjennomføres. Folkeavstemninger mobiliserer folk som har sterkt engasjement, enten ja eller nei. Samtidig var det en del kommuner som ventet veldig lenge med å komme i gang med bestillingen fra Stortinget. Derfor blir tida så knapp, sier Moe.

D-dagen 1. juli

Det er en frist som gjelder i kommunereformen: Innen 1. juli må kommunestyrene landet rundt ha gjort endelig vedtak om de slår seg sammen med andre kommuner eller velger å stå alene.

Deretter skal Fylkesmannen i alle fylker gjøre en samlet tilråding for sitt fylke høsten 2016, og så er det endelig vedtak i Stortinget våren 2017.

- Men hva skjer med de kommunene som ikke finner seg en eller flere partnere? Geir Vinsand, leder av NIVI Analyse, tror det er lite sannsynlig at det vil komme et skred av tvangssammenslåinger.

- Jeg tror det er lite sannsynlig at Stortinget vedtar nye konkrete kommuner over hele landet. Jeg tror heller ikke at kommunereformen og det videre arbeidet med å realisere større og sterkere kommuner over hele landet avblåses, sier Vinsand. Han har kommunestruktur og kommunemodeller som sitt spesialfelt, og har hatt det travelt siden kommunereformen ble lansert av regjeringen.

Blir strammere økonomi

Han tror det er sannsynlig at Stortinget gjør to grep etter 1. juli:

- Stortinget varsler og gjennomfører generell økonomisk innstramming i kommunesektoren. Stortinget gjør også målrettede omlegginger i inntektssystemet som gjør det mer gunstig å slå seg sammen, dels begrunnet i nye økonomiske tider, dels begrunnet i urettferdig fordeling. Mange kommuner vil ikke tåle slike innsparinger, og vil trolig inngå partnerskap senere.

- Stortinget strammer til prinsipper og krav til nye kommuner evt. kommuneblokker (faste samarbeidsområder) i områder med lange avstander, inkludert en ny tidsfrist for tilpasning og en fornyelse av virkemidlene. Selektive kommisjoner kan komme for hovedstadsområdet, flerkommunale byområder og ufrivillige små.

Stram tempoplan

Våren 2017 vil departementet legge frem en proposisjon med forslag til ny helhetlig kommunestruktur. Vedtak som ikke ble behandlet ved kongelig resolusjon vil også bli inkludert. Departementet legger frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver, som behandles mai neste år. I juni behandler Stortinget om ny kommunestruktur og lovproposisjon – og i september er det stortingsvalg og eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer.

Det skal gjennomføres folkeavstemning i en rekke kommuner i forbindelse med kommunereformen. Forhåndsstemmingen er godt i gang flere steder i landet, og alle kommunene på Nordmøre, med unntak Rindal, går til valg allerede 25. april. I mai blir det en rekke folkeavstemninger i Trøndelag.