To år etter fusjonen er misnøyen meget stor blant ansatte ved sivilingeniørutdanningen på Gløshaugen og ingeniørutdanningen ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dette viser en spørreundersøkelse som Tekna gjennomførte i desember 2017. Tekna organiserer akademikere innen teknisk-naturvitenskapelige fag ved NTNU og de tre høyskolene som fusjonerte med universitetet 1. januar 2016.

Mest skuffelse ved Hist

Ved «gamle» NTNU var holdningen meget negativ også i 2015, like etter at fusjonsvedtaket. Det viste en undersøkelse som Tekna gjorde den gang. Stemningen var langt mer positiv ved Hist, i Ålesund var folk enda mer fornøyd og i Gjøvik var det begeistring.

Undersøkelsen fra 2017, nesten to år etter fusjonen trådte i kraft, viser at holdningen fortsatt er like negativ blant «gamle» NTNU-ere. Ansatte med Hist-bakgrunn er blitt klart mer skeptiske. I Ålesund har stemningen dalt noe. Selv om begeistringen har avtatt litt også i Gjøvik, er folk der fortsatt meget positive til fusjonen.

Negativ effekt

Når professorene ved «gamle» NTNU blir spurt om fusjonen har hatt en positiv effekt på deres opprinnelige institutt, vender nær 80 prosent tommelen ned. Knapt fem prosent synes det har vært en opptur.

Godt over halvparten av Tekna-medlemmene ved Hist mener det går feil vei, mens 30 prosent ser en positiv utvikling. De tidligere Hist-ansatte skiller seg ut med mange som er svært negative til utviklingen.

Også i Ålesund er det flere som mener fusjonen har virket negativt, enn positivt. Gjøvik skiller seg ut med en klar overvekt som liker det som skjer.

Optimisme i Gjøvik

Når undersøkelsen spør om fusjonen gjør det mer attraktivt å jobbe i fremtiden, svarer 65 prosent av de «gamle» NTNU-erne nei. Ved tidligere Hist tror bare 20 prosent på forbedringer. I Ålesund regner flertallet med at jobben vil blir mer attraktiv. Igjen er optimismen klart størst i Gjøvik.

60 prosent av «gamle»-NTNUere mener fusjonen i betydelig grad har påvirket enheten de jobber på. Selv om ansatte i Ålesund og i Gjøvik også mener deres enhet er sterkt, er det tidligere Hist-ansatte som opplever største endringer.

Svak tillit til rektor

De ansatte ble også spurt om tilliten til rektor. 40 prosent ved «gamle» NTNU sier at de ikke har tillit til rektor. En tredel sier at de har tillit. Sammenlignet med undersøkelsen fra 2015, har tilliten økt litt.

Blant de tidligere Hist-ansatte svarer nesten halvparten at tilliten mangler. Bare fire prosent har full tillit til toppsjefen. I Ålesund har 62 prosent tillit til rektor – og i Gjøvik er det ingen som uttrykker manglende tillit.

- Ledelsen har ikke lyktes

Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe mener det er feil å betrakte resultatet som mistillit til personen Gunnar Bovim.

- De færreste har direkte kjennskap til rektor. Når spørsmålene ikke forteller noe om hvorfor de ikke har tillit, tror jeg svarene gir uttrykk for manglende tillit til ledelsen og prosessene, og bekymring for egen enhet. Måten butikken drives på. Fusjoner er kompliserte prosesser. I dette tilfelle er det Hist som er blitt slaktet.

Situasjonen kan virke ubehagelig og truende for den minste parten. I Ålesund og Gjøvik merkes ikke de organisatoriske endringene særlig mye, og de ansatte slipper flytting. Undersøkelsen er gjort i en situasjon med omfattende endringer, derfor er det vanskelig å si om 40 prosent på minussiden for tillit er spesielt høyt. Men vi kan vel slå fast at den viser at ledelsen ikke har lyktes med å skape entusiasme for prosjektet – for å si det litt diplomatisk, sier Per Morten Schiefloe.

Professoren regner med at undersøkelsen kan gi et litt ekstra negativt bilde. De som er aller mest berørt er mer tilbøyelige til å fylle ut spørreskjemaer.

Teknas utvalg

Tekna organiserer over halvparten (1250) av de vitenskapelig ansatte innen teknologi på NTNU. Svarprosenten var 50 prosent. Adresseavisen har ikke fått innsyn i undersøkelsen. Resultatene vi bringer har Tekna valgt ut.

- Mye på en gang

Prorektor Bjarne Foss tror fusjonen, kutt i den administrative støtten og campusprosjektet skaper støy som frustrerer.

Rektor Gunnar Bovim har overlatt til prorektor Bjarne Foss å kommentere spørreundersøkelsen. Foss går ikke i dørken over de negative tallene i Tekna-undersøkelsen. Han var selv en knallhard motstander av fusjonen da han i 2015 satt som ansatterepresentant professor i NTNUs styre. Nå er han tilhenger.

- Er det du som har skiftet mening, eller har posisjonen tvunget deg til det?

- Jeg har skiftet mening. Man danner seg meninger ut fra hvor man sitter. Jeg har vært professor på gulvet i 25 år. Nå har jeg i tillegg sett hvordan det ser ut fra ledelsen, og ser helheten.

- Var fusjonen et feilgrep?

- Fusjonen var riktig, men den er krevende. Vi gikk fra å være 22 000 studenter til 40 000. Hist har vært gjennom de største endringene. Det tar tid til de positive resultatene når helt ut i organisasjonen. I tillegg har de ansatte vært gjennom en tøff prosess med kutt i administrative støttefunksjoner på grunn av krav fra staten. Campusprosjektet er også med på å lage støy som trekker oppmerksomheten vekk fra den daglige driften med undervisning, forskning og innovasjon. Dette er mye på en gang. Et glimrende eksempel på at fusjonen var riktig er datasikkerhetsmiljøet i Gjøvik. Nå er NTNU ledende på et svært viktig fagfelt der vi ikke sto så sterkt tidligere.

- Og det neste er fusjon med Høgskolen i Molde?

- Det eneste vi diskuterer er en samarbeidsavtale.

- Og senere en fusjon?

- Vi får se hvor godt samarbeidet fungerer. Fusjon er i alle fall ikke aktuelt de første tre-fem årene.

Foss tror tallene som viser svak tillit til rektor, må sees i lys av alle de store prosessene som NTNU har vært gjennom, og står oppe i.

- Rektor besøkte før jul alle institutter, og opplevde ikke mistillit. Vi tar undersøkelsen på alvor, men ser også frem NIFU rapport som kommer i sommer. NIFU har fusjonen som forskningsprosjekt. Den omfatter alle ansatte og vil nok gi et mer helhetlig bilde av situasjonen.

foto
Ansatte ved ingeniørutdanningene ved tidligere Hist må flytte fra nye lokaler på Kalvskinnet til gamle på Gløshaugen. Dekan Terje Meisler er blant de mange Hist-lederne som har sluttet etter fusjonen. Foto: Terje Visnes, adressa
foto
Viserektor Jørn Wroldsen og NTNU-erne i Gjøvik er fusjonens bestevennn.
foto
Lett å skjønne at misnøyen er størst blant «gamle» Hist-folk, mener Per Morten Schiefloe.
foto
Ingen fusjon med Molde nå, sier prorektor Bjarne Foss. Foto: Glen Musk, Adresseavisen