Adresseavisen har tidligere omtalt at Rune Olsø og hans arbeidsgiver Staur sammen har en opsjon på Være om framtidig boligbygging. Avtalen kan gi stor inntjening i fremtiden, men det forutsetter at området ikke er vernet av grønn strek slik at det kan omdisponeres til boligområde.

Etter at Aps gruppeleder Geir Waage forhandlet med Høyre om grønn strek, unnslapp Være dette særskilte vernet. Adresseavisen har også tidligere omtalt hvordan jordbruksområdet Overvik ble omregulert til boligområde. I dag er Olsøs arbeidsgiver, Staur Eiendom, en av eierne med ti prosent eierandel i Overvik.

Ba om relevante avtaler

På et møte i kontrollkomiteen tirsdag, ble en enstemmig komité, inkludert Aps to representanter, enig om å be kommunerevisjonen om å gjøre en såkalt forundersøkelse. I forundersøkelsen skal Rune Olsø og Staur Holdings rolle innenfor tomteområdene Overvik og Være i forbindelse med behandlingen av grønn strek bli gjennomgått.

Lederen av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske, viser til en henvendelse komiteen fikk av en privatperson før påske:

- Vedkommende stilte spørsmål ved hvorfor ikke Overvik-saken er politianmeldt, og på tirsdagens møte tok jeg opp dette i komiteen. Med bakgrunn i det som er rullet opp den senere tiden som omhandler rollene til Rune Olsø og Staur Holding, spesielt knyttet til Kystad-avtalen, er det god grunn til å se nærmere på hva som har skjedd også i forbindelse med Overvik – og Være-sakene. Allerede i november i fjor ble Olsø bedt om å legge fram alle relevante avtaler han og Staur har, som angår reguleringsspørsmål i Trondheim kommune. Det har ikke skjedd. Når man samtidig ser hva som er avdekket i forbindelse med grønn strek og Kystad-saken, er det i aller høyeste grad grunn til å undre seg om det fremdeles fins økonomiske interesser vi ikke er kjent med.

Allerede før Kystad-saken kom opp ba Senterpartiets Marit Arnstad kontrollkomiteen i Trondheim gå inn i Være- og Overvik-saken.

- Men kan revisjonen få innsyn i eventuelle andre opsjonsavtaler?

- Revisjonen må forholde seg til opplysningene som allerede er kjent og gjøre sine vurderinger på bakgrunn av dette. I denne saken er Olsø og Staur Holding tjent med selv å legge fram alle relevante fakta på bordet, sier Brøske, som forventer å få noen av svarene på forundersøkelsen i komitémøtet 29. mai.

Ingen strafferettslig vurdering

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen sier de vil komme med noen avklaringer til neste møte i kontrollkomiteen.

- Vi skal nå vurdere om dette oppdraget kan håndteres sammen med de to forvaltningsrevisjonene som allerede er bestilt. Vi er bedt om å vurdere om de etiske retningslinjene og habilitetsreglene er fulgt i saken om Kystad og grønn strek. Dette vil vi avklare med kontrollkomiteen i møtet i slutten av mai, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.

- Kommer dere til å involvere kommuneadvokaten?

- Det strafferettslige er det politi og påtalemyndighet som tar seg av, og så skal vi ta oss av bestillingene fra Kontrollkomiteen. Hva som blir resultatet av våre undersøkelser kan jeg naturligvis ikke forutsi. Vi vil i denne undersøkelsen som i alle andre ta en vurdering av hvem vi skal intervjue for å få belyst saken best mulig.

- Skuffet atter en gang

- Jeg er atter en gang skuffet over hvor langt man er villig til å gå for å skade vår medarbeider Rune Olsø. Vi har vært og er helt åpne om våre interesser i Overvik og Være. Det samme gjelder Rune Olsø, som både har varslet om sine interesser, meldt seg inhabil ved politisk behandling og hertil avstått fra å delta i alle formelle og uformelle diskusjoner om de aktuelle områdene. Vi vil selvsagt gi all relevant informasjon til Trondheim kommune dersom vi får slike spørsmål. For meg fremstår dette som nok en beklagelig og uetisk politisk markering, hvor man søker å fremstille seg selv i et godt lys ved å rakke ned på andre, sier Østhus - og legger til at privatpersonen som har henvendt seg til kontrollkomiteen har bakgrunn fra partiet Høyre.

Rune Olsø skriver i en sms til Adresseavisen at han ikke har noen kommentar til Høyres initiativ i komiteen.

Kolbjørn Selmer, som er største eier av Overvik, skriver i en sms at verken Staur eller Rune Olsø har hatt noen rolle i forbindelse med reguleringen av Overvik.

Staur-eier Bernt Østhus, som er inne både på Overvik og Være, mener det er en beklagelig og uetisk politisk markering. Foto: STEINAR FUGELSØY, Adresseavisen