At regjeringen trosser varselropene fra fagmiljøene, og heller strammer inn praksisen enn å vise mer skjønn i asylvedtak i barnesaker fra Afghanistan, får Redd Barna til å se rødt.

Onsdag skrev Adresseavisen om Farzad fra Afghanistan som forklarer hvorfor så mange asylbarn velger å dra fra Norge.

Midlertidig opphold

Camilla Scharffscher Engeset er spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna.

- Situasjonen Farzad beskriver er helt korrekt. Praksis med bruken av midlertidig opphold til 18 år gjør at mange legger ut på en ny flukt, fra Norge, i håp om å få prøvd saken sin på nytt i et annet europeisk land før myndighetsdagen.

Hun viser til at UDI i 2016 endret praksis i Afghanistan-saker, slik at langt flere områder i Afghanistan ble ansett som trygge.

- Det er en av grunnene til at økningen i vedtak om midlertidig opphold til 18 år for asylbarn fra Afghanistan økte kraftig i fjor, forklarer hun.

I tillegg var det før 1. oktober 2016 mulig å gi opphold med henvisning til at internflukt ikke måtte være urimelig.

Ropt varsko

Det betydde at hvis det var urimelig å sende barna tilbake til Kabul, fordi de ikke hadde familie der, kunne de få opphold i Norge.

Etter oktober økte bruken av forskriften som åpner for tidsbegrenset oppholdstillatelse frem til fylte 18 år for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.

- Ulike fagmiljøer har ropt et varsko om konsekvensen midlertidige vedtak har hatt for asylbarna. Mange har mistet motivasjonen, sliter med psyken, flere har forsøkt å begå selvmord og mange velger å rømme fra landet, påpeker Engeset

Ny instruks fra regjeringen

På bakgrunn av dette anbefalte UDI myndighetene å legge større vekt på om barna har tilknytning og/eller tilstrekkelig ressurser til å klare seg på returstedet i asylvedtak for de yngste barna mellom 16 og 17 år fra Afghanistan.

ADRESSEAVISEN MENER: Uholdbar situasjon for asylbarna i Norge

Men 29. mars i år kom det en instruks hvor Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om en ytterligere innstramming i praksis.

- Departementet avviser UDIs anbefalinger, og innskrenket også UDIs rom for å gjøre skjønnsmessige vurderinger, sier spesialrådgiveren.

Departementet mener at mangel på nettverk og/eller ressurser og sosiale og humanitære forhold ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse etter fylte 18 år.

Fatale konsekvenser

- Det er rystende at regjeringen utvider en praksis som de vet har så fatale konsekvenser for barn i Norge. Det er villet politikk. UDI ville vektlegge nettverk og ressurser for de yngste, men fikk nei.

Dette mener politikerne om asylbarna: - Kan ikke innføre amnesti

Hun mener dette er helt prekært å få gjort noe med situasjonen.

- Ordningen med midlertidig opphold fratar barna fremtidshåp og gjør dem syke. Vi mener det er helt kritisk at ordningen med midlertidig opphold umiddelbart oppheves, eller i det minste kraftig begrenses, sier hun.

Norge strengest

Engset får støtte av seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.

- Vi er i ferd med å bli en versting. Vi sender bort barn som har et rettmessig behov for beskyttelse til andre land, sier seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.

Han viser til at de finnes mange eksempler på at både enslige mindreårige og voksne asylsøkere har fått oppholdstillatelse i andre europeiske land, til tross for at de først har oppholdt seg i Norge over lang tid.

- Jeg vet at flere har fått realitetsbehandlet søknadene i Italia, Tyskland og Frankrike, selv om de landene kunne ha anmodet Norge som første land om å ta asylsøkerne tilbake, slik Dublin-konvensjonen gir anledning til, sier Martinsen.

Han viser til at andre europeiske land har en annen forståelse av hvem som trenger rettmessig beskyttelse enn det Norge har.

Norge landet de flykter fra

- Det gjør at asylsøkere har større sjanse for opphold i andre land enn her. Vi har blitt det landet de nå flykter fra, sier Martinsen.

Han mener dette er en svært uheldig situasjon for Norge å være i.

- Vi er medskyldig i at asylbarn drifter rundt i Europa. Resultatet av det er svært usikkert. De er i en sårbar situasjon, og kan lett bli plukket opp av uheldige kriminelle nettverk, for å si det forsikring.

Martinsen mener politikerne må legge opp en ny kurs.

- Vi er i ferd med å bli en versting. Vi sender bort barn som har et rettmessig behov for beskyttelse til andre land, sier han.