- Vi i Høyre har behov for å drøfte arbeidsformen rundt Miljøpakken. Slik det er i dag preges dette av for mange lukkede møter der avgjørelser om viktige millioninvesteringer tas. Byutviklingskomiteen burde vært det viktigste organet for diskusjoner rundt hvordan Trondheim skal utvikle seg, men de behandler nesten ikke saker som handler om Miljøpakken – kanskje det viktigste byutviklingsområdet vi har. Møtene blant de såkalte miljøkameratene mangler åpenhet og demokratiske prosesser, sier Yngve Brox.

Lukkede møter

Brox har tatt initiativ til å endre arbeidsmetoden rundt Miljøpakken. I dag avgjøres store investeringer og prioriteringer på «hemmelige» gruppemøter i rådhuset. Ordfører Rita Ottervik og gruppelederne i partiene som støtter Miljøpakken, møtes der for å bli enige om saken før den vedtas i bystyret. Det er ikke offentlig kjent når møtene finner sted, det skrives ikke referater og det fattes ikke formelle vedtak.

I forbindelse med bystyrets behandling av Miljøpakkens del tre tidligere denne måneden forhandlet et lukket felles gruppemøte seg frem til enighet. Ap, SV, MDG, V, KrF, Sp og Høyre hadde brukt tiden inne på ordførerens kontor til å bli enige om at Trondheim søker om forlengelse av bompengene med fem år. Dette skulle sikre finansiering av store prosjekter i pakken og skape rom for nye investeringer i årene som kommer. Forslaget ble lekket til Adresseavisen torsdag formiddag, og samme kveld ble det vedtatt i bystyret. Saken var ikke innom byutviklingskomiteen til behandling, det ble ikke tid til offentlig debatt eller innspill fra byens innbyggere, organisasjoner eller foreninger før vedtaket ble fattet.

Ingen påvirkning

- Det er slike arbeidsmetoder vi må få slutt på. Komiteen realitetsbehandlet aldri dette forslaget, alt ble avgjort på et møte mellom ordføreren og gruppelederne. Internt i partiene blir det liten tid til å diskutere, avgjørelsene skjer i uformelle møter. Folks mulighet til å påvirke og si sin mening før vedtakene fattes er veldig begrenset. Jeg vil tro at transportnæringen for eksempel hadde hatt lyst til å komme med innspill før bystyret vedtok å søke om forlengelse av bompengeinnkrevingen i fem nye år, sier Yngve Brox.

Høyre har nå har tatt initiativ til å endre arbeidsmetodene blant miljøkameratene i rådhuset. I forslaget som spilles inn heter det blant annet at drøftingene mellom partiene i størst mulig grad må foregå før behandlingen i komiteen, slik at det der kan fremmes endringsforslag og føres debatt. Høyre forlanger også at forslag om Miljøpakken til bystyret må være ferdige i god tid slik at de kan sendes ut senest fredag før bystyremøtet. På den måten mener Høyre at alle bystyrerepresentantene får anledning til å sette seg inn i realitetene før gruppemøtene. I tillegg krever Høyre å delta med to representanter i møtene som forhandler om Miljøpakken for på den måten å unngå at bare gruppelederne er med på å forhandle og fatte avgjørelsene.

- Jeg forstår godt kritikken som er kommet mot for lite åpenhet om viktige politiske prosesser som vil prege Trondheim i mange år fremover. Her må det gjøres noe. De ulike sakene i Miljøpakken må være mer synlig, og mer gjenstand for debatt i det politiske miljøene men også ute blant folket. I dag skjer det for mye i lukkede rom, sier Yngve Brox.

Endre kontaktutvalget

I tillegg til forslagene fra Høyre er det kommet initiativ fra Miljøpartier De Grønne både i bystyret og i fylkestinget om å endre arbeidsformen. MDG er mest opptatt av det overordnede organet – kontaktutvalget – hvor staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er representert. Ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik møter for kommunen og fylket, mens Statens vegvesen og Jernbaneverket møter for staten.

MDG mener utvalget preges av lite åpenhet, der politiske partier som ikke er representert kjenner lite til prosessene. De ønsker at flere politikere får være med på møtene.

I en interpellasjon på siste fylkesting tok MDGs Tore Dyrendahl opp spørsmålet. Ola Renolen har fremmet samme interpellasjon for bystyret som skal behandles på møte i august.

Ønsker endringer

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier hun ønsker mer åpenhet og folkelig engasjement rundt Miljøpakken, og forstår kritikken rundt manglende åpenhet.

- Både jeg og fylkesordføreren ønsker å lage kvartalsvise åpne møter der det informeres om de aktuelle sakene i Miljøpakken. Det vil bidra til større åpenhet. I tillegg vil vi sørge for at sakene som er aktuelle for politisk behandling blir gjort kjent for partiene tidligere enn i dag. Da blir det lettere å behandle dem i byutviklingskomiteen, og å få reaksjoner fra organisasjoner og folk flest på de sakene som skal opp til behandling, sier Ottervik.

LES OGSÅ: Biltrafikken øker i Trondheim

- Hva med alle avgjørelsene som skjer inne bak lukkede dører i rådhuset?

- Vi må sørge for å gjøre sakene som skal til behandling kjent på et tidligere tidspunkt. Det vil det hjelpe på åpenheten. Men forhandlinger mellom partiene må skje bak lukkede dører. Miljøpakken er basert på et bredt forlik som skal stå seg i 15–20 år fremover. Derfor er bred politisk forankring nødvendig. I forhandlinger får alle noe, men alle må også gi. Forhandlingene er ikke en del av de formelle møtene i kommunen. Dette skjer på samme måte som i budsjettforhandlingene Men vi skal sørge for at premissene for sakene er kjent tidligere for folk, dermed vil vi skape mer offentlig debatt i byen. Det er en utvikling jeg ønsker, sier Rita Ottervik.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) er enige i at åpenheten rundt den politiske behandlingen av Miljøpakken må bli bedre. Men hun understreker at forhandlingene mellom miljøkameratene fortsatt må skje bak lukkede dører. Foto: Jens Petter Søraa