- Vi har personell som skal følge opp å påse av jobben blir gjort skikkelig. Vi har hatt en diskusjon med kommunen om omfanget av feil. Vi avtalte å finne en anledning for å gjøre en grundig gjennomgang og se om det er grunn til å gjøre ytterligere justeringer, sier Dobloug, som er sjef for Forsvarsbygg kampflybase.

Dobloug sier han har full forståelse at det kommer reaksjoner når det skjer feil som så må utbedres i ettertid. Spesielt har det haglet med kritikk mot Sandefjord-firmaet Byggmester Strand AS, som nå utfører arbeidet på de 50 første husene.

Du kan lese daglig leder Tore Strands tilsvar på kritikken mot dem her.

- Jeg har ikke tallet på klager, men vi har hatt noen. Derfor har vi byggeledere ute som skal følge opp arbeidet som gjøres, sier han.

- Når det jobbes tett innpå folk, eller i hjemmet deres bør det ikke være nødvendig å gjøre utbedringer flere ganger.

Har satt inn flere folk

Ifølge Dobloug var det i starten én byggeleder fra Forsvarsbygg, men etter hvert som antallet boliger som skal støyisoleres øker, er flere koblet inn. Han avviser at Forsvarsbygg skal ha kapasitetsproblemer når det gjelder oppfølging av arbeidet som pågår.

- Er Forsvarsbygg fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er gjort til nå?

- Det var for mange feil i starten. Men vi har intensivert oppfølgingen med byggeledere. Vi mener det er bra nå, sier Dobloug

- Flere av klagene Adresseavisen har fått høre om handler om kvaliteten på håndverket, feilmontering, skader, gjentatte feil som må utbedres etc., hva er din kommentar til dette?

- Jeg kjenner ikke sakene i detalj, men vet at det er saker som handler om dette, sier Dobloug.

Har gjort noen endringer

Han viser til at de nå blant annet har møter med huseiere ved oppstart for å diskutere hvordan de ønsker ting gjort, for å sikre at det må gjøres endringer i ettertid.

På spørsmålet om det stemmer, slik varaordfører Finn Olav Odde opplyser til Adresseavisen, at det er store feil på 30 prosent av husene som nå er støyisolert, viser Dobloug igjen til gjennomgangen som skal gjøres sammen med kommunen.

- Det er nok et definisjonsspørsmål, men vi gjør en slik gjennomgang for å få en felles oppfatning av det, sier han.

- Folk skal være trygge

Dobloug avviser at Forsvarsbygg har måtte lære opp entreprenørens ansatte i enkelte oppgaver, for å sikre at jobben blir gjort riktig.

- Kan de som får gjort arbeid på sine hus være trygge på at det er gjort skikkelig arbeid?

- Ja, det skal vi følge opp. Vi bruker byggelederkorpset vårt til å påse det. Vi skal følge opp at det blir gjort på en riktig måte og etter norsk standard. Det er vår jobb, det trenger ikke den enkelte grunneier å passe på, sier Dobloug.

Han sier byggelederne også skal påse at kravene i kontrakten med entreprenørselskapet Byggmester Strand, blir oppfylt

- Flere av de Adresseavisen har møtt flere som forteller at de stort sett kun har møtt utenlandske arbeidere, som eventuelt snakker litt engelsk, og noen norske lærlinger. Oppfyller selskapet kravene i kontrakten om norskspråklig arbeidere/arbeidsledere til stede?

- Det står i kontrakten at det skal være norsktalende på alle arbeidslag, så det er ting jeg regner med at blir fulgt, eller som vi må følge opp. Entreprenøren innrømmer det at det har vært problemer med det, men at det skal være mange nok i henhold til kontrakten, sier Dobloug.

Sjefen for Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, lover tett oppfølging av arbeidet med støyisolering fremover. Foto: Dan Ågren

- Vi skal velge den beste entreprenøren for staten

- Ifølge støygruppe Ørland og flere andre er det nå så stor mistro til entreprenøren som er valgt, at mange vegrer seg for å la arbeiderne slippe inn hjemme. Hva gjør Forsvarsbygg for å ordne opp i dette?

- Vi har gjort endringer og sørget for tettere oppfølging. Vi skal gjøre en grundig gjennomgang sammen med kommunen for å se på det som er gjort, sier Dobloug

Han viser til at det nå er gjort noen mindre endringer i kontrakten, som følge av klager. Blant annet er det stilt krav om toalettbrakker for håndverkerne ute på jobb. Det kan også bli snakk om noen mindre endringer i nye kontrakter.

- Pris har vært avgjørende ved valg av entreprenør. Sett i ettertid, var det riktig å bare vektlegge dette?

- Vi skal velge den entreprenøren som totalt er best på staten. Alle som er med skal tilfredsstille kravene og gjøre jobben på en riktig beskrevet måte. Det skal gjøres skikkelig arbeid, det skal vi følge opp, sier Dobloug.

Har ikke vurdert dagbøter

Han viser til at det nå nærmer seg ferdigstilling av de første husene.

- Hvilke virkemidler bruker dere nå for å sørge for fortgang i utbedringer og at arbeidet som gjøres er skikkelig fremover?

- Vi må følge opp entreprenør gjennom byggeledere og det er et krav om at kontrakter og reglene følges, sier Dobloug.

- Kan det eventuelt komme reaksjoner mot entreprenør, for eksempel dagbøter?

- Ja, når det gjelder ferdigstilling. Det er ikke noe vi vurderer på dette stadiet.

- Kan kontrakten med entreprenøren i ytterste konsekvens bli kansellert dersom de ikke greier å levere etter kontrakten?

- Ja, men vi er ikke inne på det stadiet at vi vurderer kansellering, sier Dobloug.

Olaf Dobloug er forelagt sitater i teksten på e-post og har godkjent teksten.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter