Tre dager før bystyrepartiene bak Miljøpakken møtes til et forhandlingsmøte for å finne en samlet løsning om midt- eller sidestilte kollektivfelt i hovedgatene i sentrum, kaster fylkesordfører Tore O. Sandvik (A) inn en brannfakkel i debatten.

- Ikke metrobusskonsept med sidestilte kollektivfelt

- En avgjørende forutsetning for god kapasitet og framkommelighet for bussen det neste tiåret er midtstilte kollektivfelt i de sentrale delene av Kollektivbuen (hovedgatene i sentrum m/omegn). Hovedårsaken til at bussen kommer seg raskere fram med midtstilt trase, er at bussen slipper å vente på biler som skal svinge til høyre, biler som skal parkere og varebiler med leveranser, samt mopeder og syklister. Alle disse aktivitetene kan foregå uforstyrret på siden med midtstilt trase.  Midstilt trase gir heller ikke konflikt med trafikk som svinger til venstre, sier Sandvik.

Han påpeker at metrokonseptet, «Tenk bane, kjør buss», handler ikke om hvordan bussene ser ut, men om kapasiteten på bussystemet. Det forutsetter at vi bygger et bussystem hvor bussen blir prioritert foran annen trafikk.  Med sidestilte kollektivfelt bryter Trondheim med dette konseptet, sier Sandvik.

Kommentar: Viktige saker kan ikke behandles på denne måten

Fylkeskommunen og bystyret må bli enige

Saken om kollektivfelt i Trondheim sentrum ble utsatt i bystyret 26. oktober fordi det på forhånd var klart at flertallet kom til å gå inn for sidestilte kollektivfelt, mens fylkesutvalget 17. oktober valgte en løsning med midtstilte felt. Utbyggingsprosjekter i regi av Miljøpakken krever likelydende vedtak i fylkeskommunen og bystyret for at planleggingen av kollektivfeltene skal kunne begynne.

Kommentar: Metrobuss for alle penga?

Forhandlingsmøte torsdag

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører Rita Ottervik har innkalt alle partiene som står bak Miljøpakken (alle bystyrepartier minus Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet) til et møte 9. november. Forutsatt at partene er blitt enige, skal saken opp til votering i bystyret 16. november.

Så langt har Ap, Sp og RV varslet at de vil stemme for midtstilte kollektivfelt, men det trengs ytterligere to stemmer til for at midtstilt løsning skal bli vedtatt.

Adresseavisen mener: Uholdbar konflikt om bussene

Kommentar: Nå må det peises på

- Misforståelser om hva metrobuss er

- Jeg er glad for en bedre prosess i saken. Det er behov for å gå igjennom fakta på nytt. Arbeiderpartiet må ta på sin kappe at det har oppstått misforståelser om midtstilte kollektivfelt. Da saken skulle behandles i fylkesutvalget og bystyret, var oppfatningen i forkant at det ville bli likelydende vedtak. Slik ble det ikke, og det er vårt ansvar, sier Sandvik.

- Hva slags misforståelser dreier det seg om?

- Det dreier seg om oppfatningen av hva et metrobussystem er for noe. Metrobuss er høykapasitets kollektivtrafikk bygget som en banelsøning, men det kjøres med buss. En bane går alltid midstilt. Fordelen med metrobuss er at den er en bane i sentrum og et vanlig bussystem utenfor. Kostnadene for midstilte felt i for eksempel Elgeseter gate er under det som er budsjettert i bymiljøavtalen. Planen er et kollektivnett med en helt annen framkommelighet enn det vi har hatt til nå, sier Sandvik.

- Kan få konsekvenser for bymiljøavtalen

Fylkesordføreren frykter en løsning med sidestilte kollektivfelt kan få konsekvenser for bymiljøavtalen med Staten.

- Statens medfinansiering i bymiljøavtalen med  50 proent forutsettter framkommelighetstiltak for bussen.  Å undergrave metrobusskonseptet «Tenk bane, kjør buss", kan fort ende opp i et ordinært bussystem.  Det vil bli et system som er bedre enn i dag, men kapasiteten og framkommeligheten vil bli svekket på sikt.  Det er ikke bestillingen fra staten. Andre byer i Norge som har valgt metrobussløsning, som Stavanger,  bygger metrobusstanbdard med midtstilte felt og vil neppe godta at Trondheim får samme status for et helt vanlig bussystem, sier Sandvik.

Leder Heidi Fossland i Miljøpakken sier at Staten ikke har stilt midtstilte kollektivfelt, i blant annet Elgeseter gate, som en forutsetning for at Staten skal dekke sin del av bevilgningene til gateprosjektene i Miljøpakken. «De har ikke stilt en slik forutsetning» skriver Fossland i en tekstmelding.

foto
- Det har oppstått misforståelser om hva et metrobussystem er for noe, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Elgeseter gate (bildet) er en av gatene som kan få midtstilt kollektivfelt. Foto: Mariann Dybdahl
foto
Nei til midstilte kollektivfelt og metrobusstasjoner, slik som her i Elgeseter gate, innebærer at det nye kollektivsystemet ikke lenger kan kalles et metrobusskonsept, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Tegning: Miljøpakken
foto
- Midstilt trase for metrobussen i Elgeseter gate gir kke konflikt med trafikk som svinger til venstre, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Mariann Dybdahl