Årsaken til de store kostnadene, er at den 750 meter lange strekningen både er superbusstrasé og er en del av hovednettet for sykkel. I tillegg kommer vanskelige grunnforhold.

Planleggerne har slått fast at dagens gate, som er smal og har innsnevringer, ikke vil fungere som superbusstrasé uten utbedringer.

Det skal bygges fire nye superbusstasjoner (to stoppesteder med holdeplass på hver side av veien) og gang- og sykkelvei eller fortau og sykkelvei.

Sammenlignet med andre deler av tre superbusstraseene, som tas i bruk 3. august 2019, vil Sivert Thonstads vei kreve en uforholdsmessig stor del av de totale kostnadene.

Sjekk ruter og holdeplasser i vårt nye superbusskart

Kostnad fra 4,5 til 46,7 mill. kroner

For å gi politikerne muligheten til å finne rimeligere løsninger, har Miljøpakken i samarbeid med ingeniørfirmaet Norconsult, utarbeidet et forprosjekt med fem ulike alternativer for gang- og sykkeltrafikk i Sivert Thonstads vei fra Bjørndalen til Vestre Rosten, og for superbusstrasé fra Heimdal stasjon via Bjørndalen og gjennom Sivert Thonstads vei.

Prislappen for de fem løsningene, som varierer fra en minimumsløsning med bare midlertidige tiltak til en fullt utbygget løsning med fortau og sykkelvei, går fra 4,5 millioner kroner til 46,7 millioner kroner.

Miljøpakken anbefaler politikerne å velge ett av de to alternativene som inkluderer sykkelvei med fortau.

Fem ulike løsninger

Dette er de fem løsningene:

STV: Trinn 1. Midlertidige tiltak innen 2019. Pris: 4,5 mill. kroner

STV 1: Trinn 2. Minimumsløsning med tiltak mest mulig innenfor dagens vegareal. Pris: 37,2 mill. kroner

STV 2: Trinn 2. Mellomløsning med gang- og sykkelveg basert på innspill fra naboer. Pris: 23,9 mill. kroner.

STV 3: Trinn 2. Fullverdig løsning med fortau og sykkelvei. Pris: 41,0 mill. kroner

STV 4: Trinn 2. Fullverdig løsning med fortau og sykkelvei inkludert ombygging av krysset ved Vestre Rosten. Pris: 46,7 mill. kroner.

«Uklar finansiering og tidkrevende prosesser for å realisere tiltakene i Sivert Thonstads vei innen 2019» gjør at det også er utarbeidet en løsning med to utbyggingstrinn, heter det i forprosjektet.

Løsningen «omfatter bare de mest nødvendige tiltak for å sikre fremføring av bussene i Sivert Thonstads vei.»

Ifølge Miljøpakken må dette alternativet (STV) betraktes som et midlertidig tiltak, og at disse tiltakene må fjernes når det senere skal gjennomføres en permanent løsning.

I alle de øvrige alternativene er det skissert gjennomgående fortau og gang- og sykkelvei gjennom avkjørsler og kryss.

Det fremgår av forprosjektet at noen av alternativene medfører stenging av sidegater. «Stenging av en sidegate vil føre til økt trafikk i andre sidegater, i hovedsak boligtrafikk», skriver Miljøpakken som konstaterer at «alle alternativ kommer i større eller mindre grad i konflikt med eksisterende trær, hekker og gjerder langs veien.»

Provoserte beboere

De fem ulike løsningene ble lagt fram for beboerne på et informasjonsmøte mandag kveld.

Beboerne langs Sivert Thonstads vei er provosert over at Miljøpakken ikke var villig til å diskutere andre trasévalg.

- Vi fikk beskjed om ikke å stille slike spørsmål, sier en opprørt Jan Ruderås, medlem av trafikkgruppen i Jernbanebyen Beboerforening.

Han mener «det virker som Miljøpakken på død og liv skal gjøre veien til en gjennomkjøringsvei for superbuss koste hva det koste vil».

- Deler et bolligområde i to

- Flertallet i bystyret og fylkestinget sitter med et betydelig ansvar når man ikke er villig til å vurder andre alternativer. Vi finner ingen gode argumenter for at superbusstraseen skal rasere tomter og dele et boligområde med småhusbebyggelse i to.

Vi er sjokkert over at så mange dyktige politikere ikke ofrer en tanke på hva dette trasévalget gjør med miljøet. De ser det tydeligvis ikke som sin oppgave å tenke på trafikksikkerhet og miljø. Ved å legge traseen gjennom Bjørndalen kan busstilbudet i området løses med matebusser, sier Ruderås.

I det rimeligste av i alt fire kostnadsforslag som er utarbeidet for all infrastruktur i det totale superbussprosjektet, som Adresseavisen omtalte mandag, er traseen for Sivert Thonstads vei endret til Bjørndalen. Forslaget krever bygging av kollektivfelt i Bjørndalen og er ikke kostnadsberegnet.

- Vi kommer til å kjempe videre mot planene for å få politikerne til å vurdere andre alternativer, og veie kostnadene opp mot hverandre. Vi håper i det lengste at politikerne er villige til å snu, sier Ruderås.

Les også: Mulig å bygge superbusstasjoner til en fjerdedel av prisen

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

foto
Beboerne langs Sivert Thonstads vei mener en superbusstrase vil rasere området og kjemper for å få politikerne til å velge en løsning via Bjørndalen istedet. Foto: Håvard Haugseth Jensen