OSLO: – Vi får mange meldinger om svært vanskelige forhold for enslige mindreårige asylsøkere på mottakene nå. Asylbarn flykter i panikk.

Det sier Anne Kristine Iván, spesialrådgiver for trafficking/barn på flukt og Camilla Scharffscher Engeset spesialrådgiver barn på flukt.

Adresseavisen skrev lørdag at 20 barn har forlatt mottaket i Sunndal uten å oppgi uten å oppgi ny adresse. Ingen vet hvor de er. Ifølge ferske tall fra UDI har 208 asylbarn forsvunnet fra mottak i løpet av 2016 og januar 2017. Tre barn skal være under ti år.

Redd Barna har jobbet med enslige mindreårige asylsøkere i Norge i over 20 år.

- Vi har aldri vært så bekymret som nå, sier Iván og Engeset, som mener en viktig årsak til økningen i forsvinninger er en økt bruk av midlertidig opphold, som betyr at asylbarna må forlate landet etter fylte 18 år.

Årsak: Midlertidig opphold

UDI ga 316 begrensede tillatelser i fjor, og av dem var 295 gitt til afghanske ungdommer. Til sammenligning fikk 15 asylbarn stemplet midlertidig på søknaden i 2015, og da var ti av disse fra Afghanistan.

Så du denne? 182 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) har forsvunnet fra mottak i Norge i løpet av 2016. 24 av dem er borte fra mottak i Midt-Norge

Redd Barna varslet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug før jul i fjor om frykten for retur som preger ungdommene, samt uroen ved at mange mottak legges ned.

- Vi hører om ungdom som ikke vil leve lenger, som føler de ikke lenger har noe å leve for.

At om lag 60 ungdommer fra Afghanistan ble pågrepet og internert på Trandum i fjor høst, mener Redd Barna truer ungdommenes rettssikkerhet. Det gjorde de også statsråden oppmerksom på.

- Flere ble pågrepet før de fikk vite om avslaget på søknaden. Vi er bekymret for manglende hensyn til deres unge alder og sårbarhet. Ekstra bekymringsfullt blir dette sett i lys av at beslutningen om å pågripe og tvangsreturnere ungdommene ofte er basert på alderstester som er svært omstridte. Det betyr at ungdommene kan være under 18 år. Uansett er de sårbare unge mennesker som har vært alene på flukt.

Ifølge Redd Barna-rådgiverne er et resultat av alle forsvinningene fra mottakene at det stadig blir flere «driftere» blant enslige mindreårige asylsøkere, både her i landet og i Europa.

Det store flertallet av dem som forsvinner er ifølge UDI i alderen fra 11 til 17 år.

Sårbar gruppe

- De fleste er i aldersgruppen 16 til 18 år. At så unge mennesker driver rundt alene er svært bekymringsfullt. De er en sårbar gruppe, sier Iván.

I en helt fersk rapport fra Pro Sentret i Oslo går det frem at enslige mindreårige asylsøkere selger og bytter seksuelle tjenester etter ankomst til Norge.

I en Fafo-rapport fra 2015 «Mindreårige ofre for menneskehandel» trekkes det frem at i praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner.

Mange av dem som flykter, drar videre til andre europeiske land. Noen får opphold der.

- Mens andre lever i skjul, i redsel for å bli returnert tilbake til Norge og videre til hjemlandet, sier Iván og Engeset.

Rapport forsinket

Justisdepartementet ga Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) i oppdrag å skrive en rapport om enslige mindreårige som forsvinner fra mottak. Rapporten skulle vært ferdigstilt sommeren 2016, men den ble først publisert i midten av februar 2017.

Redd Barna mener det har vært problematisk at rapporten ble forsinket, fordi alle tiltak blir stående på vent.

- Det har vært problematisk å vente så lenge. Hver gang vi har vært i kontakt med politikere eller etater har de referert til den kommende rapporten, uten å komme med konkrete tiltak. Vi i Redd Barna er spente på hva som nå vil skje, etter at rapporten er på bordet, sier Iván.

Hun mener rapporten er svært grundig, og går nøye inn i problematikken.

- De foreslår blant annet å avskaffe midlertidighet, samt å få en tydeligere plassering av ansvar mellom etater, som barnevern og politi. Dette er tiltak vi støtter.

Frivillig botilbud

Ifølge UDI vil rundt halvparten av dem som forlater mottak uten å oppgi ny adresse, komme tilbake i systemet igjen.

- Mottakene er et frivillig botilbud for asylsøkere. UDI har ingen myndighet til å holde dem tilbake, opplyser Therese Bergwitz-Larsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsstaben i UDI.

Hun påpeker at de fleste forlater mottakene av fri vilje, men at enkelte forsvinninger gir grunnlag for bekymring.

- Derfor har vi klare varslingsrutiner for mottakene, samt rutiner for forebygging.

Bekymret: - Flere ble pågrepet før de fikk vite om avslaget på søknaden. Vi er bekymret for manglende hensyn til deres unge alder og sårbarhet. Ekstra bekymringsfullt blir dette sett i lys av at beslutningen om å pågripe og tvangsreturnere ungdommene ofte er basert på alderstester som er svært omstridte, sier Camilla Scharffscher Engeset. Foto: Kristin Svorte
Redd Barna har jobbet med enslige mindreårige asylsøkere i Norge i over 20 år. - Bruken av midlertidig opphold er en grunn til at mange forsvinner, mener Anne Kristine Iván. Foto: Kristin Svorte