¿ Den skandinaviske bjørnebestanden teller ca. 1000 dyr, hvorav 35-55 er i Norge. For 150 år siden hadde Skandinavia en bjørnebestand på 4000-5000 individer. To tredeler av dem levde i Norge. Skuddpremier førte til at det ble jaktet hardt på bjørn. I 1850-60 ble det skutt 200-300 per år. Skuddpremieordningen varte fram til 1932. Da ble bjørnen fredet i hi-tiden om vinteren. I 1973 ble bjørnen totalfredet i Norge. Da hadde bjørnen vært så godt som utryddet siden før krigen. Bjørn som befinner seg i Norge i dag tilhører to ulike bestander. I Finnmark er bjørnen en del av en norsk/finsk/russisk bestand som vi ikke vet så mye om. I andre deler av landet stammer bjørnen fra en felles skandinavisk bestand, og denne bestanden er økende. I dag er altså den skandinaviske bjørnebestanden på om lag 1000 dyr, hvorav 35-55 er i Norge. På grunn av at bestanden er i vekst, må en forvente økt innvandring av bjørn fra Sverige. Målsettingen om ynglende binner innenfor kjerneområdene kan derfor bli oppfylt i nær fremtid, forutsatt at arten gis tilstrekkelig vern i Norge. Bjørn yngler årlig i Pasvik i Finnmark. Utenfor dette området er det bare registrert yngling i Hedmark og Nord-Trøndelag i nyere tid.

Kilde: NINA/NIKU