- Vi ser på muligheten for å utvide E6 med et ekstra kjørefelt fra Tonstadkrysset og 900 meter nordover i retning mot byen, sier leder for superbussprosjektet Kai-Arne Riersen.

Vil ha kollektivfelt

Bakgrunnen for ønsket om utvidelse av E6 er at superbussprosjektet vil ha sammenhengende kollektivfelt mellom Tonstadkrysset og Trondheim sentrum.

- Målet er å få etablert kollektivfelt mellom Tonstadkrysset og krysset med omkjøringsvegen. For å få plass til dette må det trolig være tre kjørefelt hele veien, ett til bussen og to til bilene. Da må i såfall E6 utvides på deler av denne strekningen, sier Riersen.

Ifølge Riersen er det ikke klart hvilket av de tre kjørefeltene på tur nedover Okstadbakkene som eventuelt vil bli kollektivfelt.

Skal utarbeide skisse

Superbussprosjektet har konsulenter som nå arbeider med en skisse til hvordan et fremtidig kollektivfelt fra Tonstadkrysset mot sentrum kan se ut og hvordan en utvidelse av E6 kan foregå.

- Skissen vil danne grunnlaget for hvordan dette kan gjennomføres, og hva det vil koste, sier Riersen.

En prosjektgruppe bestående av folk fra superbussprosjektet, Statens vegvesen, AtB og Trondheim kommune skal behandle saken på et møte i månedskiftet mai-juni.

- Hvordan vurderer du realismen i å få på plass et ekstra kjørefelt på strekningen?

- Vi mener dette skal være mulig å få til, men vi må ha på plass kostnadsmessige og trafikkmessige vurderinger før vi kan si noe mer om dette, sier Riersen.

- Men vil det være mulig å få på plass dette før 2019 når superbussprosjektet skal i gang?

- Det vil jeg ikke ta standpunkt til nå. Superbussprosjektet er ikke komplett i 2019, det er bare første fase som er på plass, det skal arbeides videre med prosjektet også etter at superbussene har begynt å gå, sier Riersen.

Kan bli seksfelts

I dag har E6 to kjørefelt fra Tonstadkrysset til avkjøringa til Selsbakk i nordgående retning. Ved avkjøringa til Selsbakk utvides dagens E6 til tre kjørefelt i nordgående retning.

Med et ekstra kjørefelt vil nordgående E6 dermed ha tre kjørefelt hele veien fra Tonstadkrysset til avkjøringa til Omkjøringsveien. Sørgående E6 har allerede tre kjørefelt på strekningen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter