Trondheim: Tirsdag i neste uke går fristen ut for å si noe om regjeringens forslag til ytterligere innstramminger av utlendingsloven. Biskop i Nidaros, Tor Singsaas er blant mange som ønsker å si sin mening om forslagene, som han mener legger opp til at Norge vil bli blant de landene i Europa med den strengeste asylpolitikken.

Forpliktelser internasjonalt

- Norge kan ikke legge opp til en politikk som bryter med internasjonale forpliktelser, som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs barnekonvensjon. Vi er medlem av et internasjonalt fellesskap med andre rettsstater. Der bør vi også holde oss, sier Singsaas.

I flere av de innkomne høringsuttalelsene argumenteres det for at de foreslåtte innstrammingene vil hindre integrering, føre til splittede familier samt at Norge ikke lenger vil tar sin del av ansvaret for flyktningkrisen. Selv om hovedvekten av de innsendte forslagene er kritiske til regjeringens forslag, finnes det enkelte som mener forslaget på enkelte punkter kunne vært strengere.

LES HER:Arbeiderpartiet og KrF truer med å stanse eller dempe flere av regjeringens omstridte innstramningsforslag

At det nå legges opp til en praksis hvor asylsøkere kan avvises på grensen, uten mulighet til å søke om asyl i Norge, er ifølge biskop Tor Singsaas ikke i tråd med internasjonale forpliktelser.

- Det er en menneskerett å søke beskyttelse. Dette må ikke noe lovverk svekke. Den flyktningkrisen som nå rammer Norge er en del av en felles stor europeisk utfordring. Vi må da se dette i sammenheng med andre stater. Vi er forpliktet på internasjonale konvensjoner og vi må ikke lete etter smutthull i dette regelverket, sier biskopen, som understreker at dette ikke handler om at han mener at alle bør få medhold.

LES HER:Foreslår kutt i asylsøkernes lommepenger

- Det er prinsippet jeg mener er viktig. Alle må få en ansvarlig behandling av sin asylsøknad. Og det å behandle en søknad kan ta tid. Det må vi anerkjenne.

Mindreårige

At det foreslås å gi mindreårige enslige asylsøkere en fornyet beskyttelsesvurdering etter fylte 18 år, er ifølge biskop Tor Singsaas det mest problematiske forslaget.

- Dette er i strid med barnekonvensjonen. Jeg stiller også spørsmål med hva dette vil bety for barn som søker beskyttelse i Norge, når de frykter for å bli kastet ut ved fylte 18 år? De er i en sårbar fase av livet, sier biskopen, som også mener dette vil få betydning for deres motivasjon til å lære seg norsk og bli integrert.

At muligheten til å søke om familiegjenforening også skal bli vanskeligere, mener Singsaas er galt.

Les biskopens tidligere debattinnleggom flyktninger her

- Det er viktig at familier ikke splittes og at barn får vokse opp med familiene sine. Kravene som stilles til familiegjenforening er urimelige.

Han viser til at det i dag er mange enslige unge menn som kommer for å søke asyl.

- Tanken er nok at familien kan komme etter, men at de da kan reise på en tryggere måte. Endres kravet til familiegjenforening er resultatet at hele familier legger ut på en farefull reise, sier Singsaas.

Ressurssterke

Biskop Tor Singsaas mener resultatet av de innstramningene som nå foreslås blir at det kun er de ressurssterke asylsøkerne som har en reell mulighet til å få bli i Norge.

- Vedtas dette blir resultatet at syke og hjelpeløs som har et beskyttelsesbehov, ikke har en mulighet til å få opphold i Norge, sier han.

Også biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, reagerer på flere av forslagene til innstramming. Hun er spesielt bekymret for rettighetene til mindreårige asylsøkere.

Asylforliket

I høringsforslaget står det at myndighetene ønsker å hindre at grunnløse asylsøkere overbelaster mottakssystemet. De viser til at antallet asylsøkere til Norge økte fra 11 480 i 2014 til over 30 000 i 2015.

Det ble inngått et asylforlik i november i fjor, hvor det allerede er oppnådd politisk enighet mellom partiene på Stortinget med unntak av Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, om en rekke innstramningstiltak på asyl- og innvandringsfeltet.

Disse følges nå opp i høringsnotatet.

Her er noen av forslagene til innstramninger i utlendingslovgivningen

- Asylsøkere uten krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises ved grensen av polititjenestemenn, uten skriftlig enkeltvedtak og ingen klageadgang.

- Adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet. Gir ikke rett til permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring.

- Adgang til å sende ut enslige asylbarn når de fyller 18 år, etter en fornyet beskyttelsesvurdering.

- Grensen for permanent oppholdstillatelse i Norge flyttes fra tre år til fem år.

- Internflukt som alternativ til asyl. En økt bruk av retur av asylsøkere til andre områder i hjemlandet enn regionen asylsøkeren flyktet fra.

- Færre asylsøkere vil få status som flyktninger, inkludert asylsøkere som risikerer dødsstraff, tortur eller straff ved retur til hjemlandet.

- Utvidet adgang til å fengsle asylsøkere som mest sannsynlig ikke vil få sine søknader om beskyttelse realitetsbehandlet i Norge. Kan pågripes og fengsles i inntil en uke.

- Klagefristen på avslag på asylsøknader reduseres fra tre uker til en uke.

- Enslige mindreårige asylsøkere mister retten til fri rettshjelp i førsteinstans av asylbehandlingen. De vil uansett bistås av en representant.

- Familiegjenforening kreves permanent opphold og fulltids jobb eller studier i fire år. Krav om 300 000 kroner i årsinntekt de siste tre årene.

- For å få permanent opphold stilles det krav om prøver i samfunnskunnskap og norsk.

Kilde: Høringsnotat, Justis- og beredskapsdepartementet

Urealistiske krav: Biskop Tor Singsaas mener resultatet av de innstramningene som nå foreslås blir at det kun er de ressurssterke asylsøkerne som har en reell mulighet til å få bli i Norge. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen