NTNU og Statsbygg oversendte tidlig i desember grunnlaget som Regjeringen skal ta sin beslutning på.

Kunnskapsdepartementet har varslet at beslutningen tas i januar, men NTNU-rektor Gunnar Bovim regner nøkternt med at det kan skje noe senere.

Hvilken campusløsning NTNU har anbefalt er unntatt offentlighet. Kunnskapsdepartementet har ikke ønsket at grunnlagsmaterialet blir kjent før beslutningen tas. Regjeringen har tidligere sagt at samlingen skal skje vestover, mot Elgeseter gate og Øya.

- Hvorfor sånn hemmelighetskremmeri rundt en så stor og viktig sak for NTNU og Trondheim?

- Det er ikke etter ønske fra oss, men jeg oppfatter det heller ikke som noe ekstraordinært. Det er vanlig prosedyre at det ikke er offentlighet rundt grunnutredningene, som vi har gjort sammen med Statsbygg. NTNU er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, som er vår eier og som skal bygge.

- Ingen sterk anbefaling

NTNUs campusprosjekt har utarbeidet tre alternativer. «Null-løsningen» berører ikke grøntområder og har tyngden av nye arealer i sør og langs Elgeseter gate. Alternativ 1 gjør Klæbuveien til campusgate og har mest bygging i parkområder, langs Klæbuveien og i Elgeseter park. Løsningen innebærer også bygging i den vernede delen av Høyskoleparken. Alternativ 2 er et kompromiss som skåner Elgeseter park og har redusert byggingen på grøntarealer langs Klæbuveien.

Ifølge Bovim har ikke NTNU kommet med sterke anbefalinger i valg av konsept. I Trondheim har politikerne og «Folkeaksjonen bevar Høyskoleparken» vært opptatt av å skåne parkområder mot utbygging.

- Er det ikke fare for at Regjeringen fatter en beslutning som presser kommunen til å tillate bygging i grøntområder?

- Regjeringens beslutning vil først og fremst handle om konsept, omfang og fremdrift. Jeg tror ikke det som vil bli sagt om lokalisering vil være detaljert og lage for sterke føringer. Det er ennå mye usikkerhet, for eksempel om hvilke private tomter som er kjøpbare, og om Fengselstomta vil bli mulig å bygge på. Viktigst for NTNU er å få et samlet campus, og at samlingen skjer i vest, slik regjeringsvedtaket sier.

- Er det ikke stor risiko for at NTNU og kommunen havner på kollisjonskurs om bygging i park?

- Alle blir neppe enig om alt, men jeg at tror stat, kommune og universitet vil finne gode løsninger sammen. NTNU er ikke aggressive parkutbyggere. Det går an å bygge uten å berøre parken. Vi mener også at en begrenset utbygging vil gi en mer brukervennlig park. NTNU ønsker et godt universitetscampus med gode grøntarealer.

Redd spareløsning

Rektor føler seg ganske trygg på at regjeringen vil beslutte en samlet utbygging, slik at NTNU slipper å stille seg bakerst i køen for hvert enkelt bygg. Men han er mer usikker på hvor mye penger staten vil bruke. NTNU ønsker en utbygging i størrelsesorden ti milliarder.

Usikkerheten gjelder særlig utstillingslokaler til Vitenskapsmuseet og samlingen av kunst, arkitektur og musikk i et senter. Ved å kutte disse byggene, kan prosjektet slankes med én-to milliarder, slik det ble anbefalt i kvalitetssikringsprosessen (KS1).

- Ti milliarder er mye penger. Men vi må ta i betraktning at NTNU har et årlig budsjett på nær åtte milliarder. Vi har 33 000 studenter bare i Trondheim. Å investere i dem har et potensial som langt overstiger ti milliarder kroner. Dette er ikke bygg for forbruk. Det er investeringer i fremtidens borgere. Jeg er usikker i hvilken grad politikerne har tatt inn over seg hvor stort oppdrag NTNU har i omstillingen av landet. Vi er en stor aktør på sentrale områder for omstilling. Da bør vi settes i stand til å gjøre det.

- Hva har utstillingslokaler til Vitenskapsmuseet og samling av kunstneriske fag med omstilling av landet å gjøre?

- Vi kan ikke se teknologi isolert. NTNU har hatt mange teknologiske nyvinninger vi ikke har sett potensialet i, fordi vi ikke har satt dem i sammenheng med kunst, arkitektur og design. Utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet er spesielt viktig for å få unge interessert i samfunnsutviklingen gjennom spennende fortellinger. Museet har ikke fått ut sitt potensial. NTNU mener det er fornuftig med en samlet campusutbygging som omfatter hele prosjektet. Det blir mest samfunnsøkonomisk lønnsomt, gir størst statlig inntjeningspotensial og sikrer NTNUs behov best, sier Gunnar Bovim.

foto
Nullalternativet med null bygging i park, mye i sør, langs Elgeseter gate og på Gløshaugen. Foto: Arnhild Herrem
foto
Alternativ 1 har tyngde i nord, mye bygging i parkarealer langs Klæbuveien og i Elgeseter park. Foto: Arnhild Herrem
foto
Alternativ 2 har ingen bygging i Elgeseter park, redusert bygging på grønt langs Klæbuveien og større arealer vest for Elgeseter gate. Foto: Arnhild Herrem
foto
Det er usikkert om Torbjørn Røe Isaksen fortsatt er kunnskapsminister når regjeringen vedtar utbygging for NTNU. Blir Venstre med i regjering er Kunnskapsdepartementet høyaktuelt for partiet. Foto: Terje Svaan