Ved utmålingen av boten legger retten særlig vekt på straffens allmenn preventive virkning, lovbruddets objektive grovhet, og at det er tale om alvorlige svikt i Kulturminnecompagniet AS' instruksjoner, opplæring og kontroll på arbeidsplassen.

- Vi ønsker å rydde opp

Kulturminnecompagniet har tatt betenkningstid, og ikke vedtatt boten.

- Det handler om at vi vil lese dommen ordentlig og la den synke inn. Når det er sagt er dette en beklagelig sak hvor vi hele veien har erkjent at det var kollaps i byggestedsledelse da dette arbeidet startet opp. Dette er en sak vi ønsker å ta ansvar for og rydde opp i, sier daglig leder Bård Strømgren i en kommentar til Adresseavisen.

Dårlig norskkunnskap

Retten fastslår at «ansatte i Kulturminnecompagniet AS skadet kulturminnet ved å slipe bort visuelle detaljer og merker i de bearbeidede flatene på kvaderstein».

Lederne i selskapet «visste at kvadersteinene av marmor inneholdt spor og detaljer av historisk verdi og at de derfor ikke måtte slipes.» (…)

Beslutningen «om bruk av betongsliper på enkelte deler av veggen ble ikke tilfredsstillende formidlet til de ansatte i foretaket som skulle utføre slipingen», skriver tingretten, som påpeker at «Kulturminnecompagniet AS hadde selv valgt å benytte arbeidere med til dels svært dårlige norskkunnskaper».

Verken anleggsleder eller anleggsbas kontrollerte eller overvåket fortløpende om slipearbeidet den 22. juni 2016 var tilfredsstillende.

Slipearbeidet pågikk i om lag 10 timer den 22. juni 2016. Retten finner at Kulturminnecompagniet AS opptrådte uaktsomt, og skal illegges foretaksstraff. «Selv om det er tale om et uaktsomt lovbrudd er de allmennpreventive hensynene fremtredende. Det er samlet sett tale om alvorlig svikt hos en profesjonell aktør», heter det i dommen.

Svekket omdømme

Retten mener at et bøtenivå på ca kr 600 000,- er riktig utgangspunkt, noe som også var aktors opprinnelige krav da saken havnet i retten.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad reduserte påstanden til 400 000 kroner i sin prosedyre. Dette er et syn Nordmøre tingrett deler, og legger i formildende retning stor vekt på at Kulturminnecompagniet AS har erkjent straffeansvar helt fra forholdet ble politianmeldt.

Retten legger videre noe vekt på hvilke konsekvenser saken har hatt og kan få for Kulturminnecompagniet AS. Selskapets økonomiske evne er blitt svekket etter sommeren 2016. Selskapets omdømme som seriøs aktør innen kulturminnerådgivning, konservatortjenester og tradisjonshåndverk på kulturhistoriske bygninger er blitt betydelig svekket. Som følge av dette har Kulturminnecompagniet AS fått færre oppdrag og dårligere inntjening. Selskapet står i fare for å måtte permittere flere ansatte.

Tingvoll krever 2,2 mill.

Riksantikvaren fremmet gjennom påtalemyndigheten et erstatningskrav på 256 000 kroner. Dette ble frafalt under hovedforhandlingen. Tingvoll kommune har, utenfor straffesaken, fremsatt erstatnings- og tilbakebetalingskrav mot Kulturminnecompagniet AS på vel 2,2 millioner kroner. Kulturminnecompagniet AS har bestridt kravet.

Retten mener også at det ved straffeutmålingen ikke kan legges vekt på Tingvoll kommune og Tingvoll Kirkelige Fellesråds kan bebreides for skadene. Retten kan ikke se at manglende tillatelse fra Riksantikvaren forut for juni 2016 har hatt betydning for skadene som Kulturminnecompagniet AS påførte kulturminnet.

Bård Strømgren og Kulturminnecompagniet får en bot på 400 000 kroner for skadeverket som ble gjort under restaureringsarbeidet på Tingvoll kirke. Foto: Tommy Fossum