Det er ventet at innbyggertallet frem til 2050 vil øke med om lag 70 000. I dag bor det vel 190 000 personer i Trondheim.

Kommunen utarbeider nå en ny plan for friluftsliv og grønne områder. Der tas det til orde for at Trondheim skaffer seg råderett over grøntområder som er omfattet i kommuneplanens arealdel, men som kommunen selv ikke eier. Planen har vært ute på høring og det er kommet 48 høringsinnspill. Den skal behandles i bystyret 28. september.

- Områdene utgjør ikke mindre enn 3518 mål, et samlet areal tilsvarende 700 fotballbaner, og omfatter alt fra de minste kratt til større skoger og innmark, forteller Marius Winge Austeen, rådgiver i idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Hver trondhjemmer har i dag rundt 40 kvadratmeter grøntareal definert som allment tilgjengelig. Dett er areal som er sikret avsatt til grønnstruktur i kommunens arealplan. Marka er ikke inkludert. Hvis befolkningsutviklingen fortsetter som man antar i dag, vil dette tallet ha krympet til 25 kvadratmeter i 2050.

Fra fjorden til marka

Adresseavisen slår følge med Austeen på en spasertur i området Leangen travbane og Rotvoll øvre der det om noen å vil kunne bo 6000–10 000 mennesker, hvorav 1500–2000 bare i området ved travbanen. I dag forbindes området med en gang- og sykkelvei under Omkjøringsveien. Ennå kjenner man ikke utnyttelsesgraden. Den bestemmes av politikerne.

Østområdene står foran en formidabel boligbygging de nærmeste årene. Rådgiveren understreker hvor viktig det er å sikre forbindelsen mellom marka og fjorden og gode tverrforbindelser mellom de store utbyggingsområdene. Det foreligger bl.a. planer om å forlenge Schmettows allé til Stokkbekkdalen.

- Omkjøringsveien og veiene rundt er en barriere. Dagens gode koblinger mellom marka og fjorden bør opprettholdes og forsterkes. Og når byen fortettes mer og mer, må nye grønne korridorer sikres, sier Austeen.

Ved Leangen planlegges en park og ved Rotvoll øvre er et bydelsbasseng vedtatt plassert av politikerne. I trekanten på Rotvoll øvre som skal bebygges med boliger, foreligger forslag om et større offentlig friområde/park mellom boligene.

På gangveien mellom Charlottenlund og Leangen kommer synshemmede Johan Edvard Lund og førerhunden Flint i rask gange. Han er ute og går to timer hver dag, fordelt på formiddag og ettermiddag.

Grønne korridorer

- Jeg bor i Hørløcks vei og går ofte til Ikea før jeg snur. Byen trenger mange slike grønne korridorer. Det var trasig da Statens vegvesen utvidet veiene i området her og gangveien var stengt. Da ble det bare korte turer, sier Lund før han og Flint fortsetter turen.

Byfortetting og byvekst fører til konkurranse om arealer. Gjennom økt fortetting og befolkningsvekst vil det bli behov for flere barnehager og skoler, samtidig som det blir flere brukere av friområder, naturområder, grønne korridorer og markaområdene. Flere skal bruke de samme arealene, og brukerne har ulikt behov for opplevelser og tilrettelegging.

- I markaområdene og de grønne korridorene ser man at turveinettet er under økt press fra mange nye aktiviteter som tidligere ikke var vanlig. Høyere tetthet i nye utbyggingsområder gjør samtidig natur- og friområder i tettbebyggelsen mer verdifulle, fordi arealene kan tilby funksjoner og aktiviteter som det ikke er plass til i boligområdene. Økt tetthet og nedbygging av grønne områder er den største trusselen mot naturmangfoldet, som over tid kan medføre betydelig tap av verdifull natur, økosystemer og arter i kommunen, understreker rådgiver Austeen.

Kommer under press

Han legger til at noe av denne utfordringen søkes løst gjennom god felles bruk av grønne områder. Men med økt befolkning vil de eksisterende grønne områdene i byen uansett komme under press ved at de blir utsatt for større slitasje og at de i større grad vurderes for omdisponering til andre formål, som boliger, næring og offentlig tjenesteyting.

I forslag til plan for friluftsliv og grønne områder (PFG), foreslår rådmannen at grønne områder med betydning for friluftsliv, ferdsel, biologisk mangfold, rekreasjon og fysisk aktivitet; grønne verdier, sikres for fremtiden. Et av de viktigste verktøyene for denne sikringen er gjennom juridisk bindende planverk, som reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

I tillegg foreslår rådmannen i planen at det vil være en stadig viktigere strategi å sikre seg råderetten over arealer der man ønsker å tilrettelegge for allmennheten; ved å skaffe seg eierskap eller ved å inngå langsiktige leieavtaler.

Unngå en reduksjon

Utbyggingsområdene på østsiden av byen er et godt eksempel på noen av utfordringene som planen omtaler og foreslår tiltak for.

- Et av formålene med PFG er at planen skal kunne brukes som veileder for «grønn planlegging» i den generelle arealplanleggingen. For å unngå drastisk reduksjon i bynære grønne områder, er det viktig at det planlegges med dette tidlig; både i kommunens overordnede arealplanlegging og i utbyggingsprosjektene. Dette støttes opp av planens målformuleringer og strategier, påpeker rådgiver Marius Winge Austeen. Digitalt kart ligger på nettstedet grønt.friluftsliv.trondheim.no.

foto
Boliger: Leangen travbane er solgt og skal etter planen erstattes med boliger, bl.a. høyhus. Men det er høyst usikkert når det vil kunne skje. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Tverrforbindelser: Kommunen er opptatt av å sikre at folk har muligheten for å kunne gå fra fjorden til marka. Her fra gangveien mellom Rotvoll øvre og Leangen under Omkjøringsveien. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Ny bydel: På Rotvoll øvre mot Charlottenlund skal det bygges en rekke nye boliger de kommende årene. Da vil kommunen sørge for at områdene får beholde såkalte grønne lunger med gang- og sykkelveier. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Fortetting: Gjennom byfortetting og byvekst blir det en sterk konkurranse om arealer, opplyser rådgiver Marius Winge Austeen i idrett og friluftsliv. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Legger planer: Trondheims grøntområder vil på grunn av innbyggervekst og boligbygging kunne krympe med en fjerdedel de neste 30 årene. Rådgiver Marius Winge Austeen jakter på nye grøntområder. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Trondheim øst: Rådmannen foreslår grønne korridorer i utbyggingsområdene Rotvoll øvre, Leangen og Granåsen gård som skal sikre fri ferdsel. Striplete linjer viser hovedturveier, oransje er eksisterende og blå er forslag til fremtidige turveier. Foto: Trondheim Kommune