Vedtaket betyr at bomringen kan bli stående i 17 år til, dersom det åpnes for å forlenge innkrevingen til 2033.

Disse bompengene skal være hovedinntekten for å finansiere nye satsinger på vei, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier i Miljøpakken.

Bystyret vedtok torsdag kveld det neste trinnet i Miljøpakken. Det brede politiske flertallet – populært kalt «Miljøkameratene» er nå enige om veien videre for prosjektet. Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med å skrive en søknad til Stortinget for å få lov til å forlenge innkrevingstiden av bompenger, øke grunntaksten i bomstasjonene med to kroner fra 2018 (fire kroner i rushtiden) og stramme ytterligere inn på kjøring og parkering med privatbil.

Trenger mer penger inn

- For å fullfinansiere de prosjektene som allerede er vedtatt, Sluppen bru og Byåsentunellen, trenger vi mer penger. Ved å utvide bompengeinnkrevingen med fem nye år får vi til dette, samtidig som vi får inn nye prosjekter som er viktig for denne byens utvikling. Vi forutsetter fortsatt statlig medfinansiering på prosjektene. En slik ny finansiering gjør at vi kan starte prosessen med de mange prosjektene som skal komme i årene fremover, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

7 milliarder kroner

I vedtaket som bystyret fattet torsdag kveld legger flertallet opp til å la bomstasjonene stå frem til 2029, men mulighet til forlengelse til 2033. Det opprinnelige vedtaket la opp til at bommene skulle fjernes i 2024. I alt skal nye sju milliarder kroner tilføres Miljøpakken for å finansiere gamle og nye prosjekter. 4,75 milliarder kroner av disse 7 skal komme inn i bomstasjonene, resten mener kommunen at staten må stille opp med.

Ikke bekymret for bråk

Ordfører Rita Ottervik og gruppelederne for samtlige partier som står bak Miljøpakken (Ap, SV, Sp, MDG, V, KrF og Høyre) la frem de nye planene for Adresseavisen i forkant av bystyremøtet torsdag kveld. Ottervik er ikke spesielt bekymret for hvordan byens innbyggere vil motta nyheten om at det nå trolig blir bompenger i fem nye år, med mulighet for ytterligere forlengelse.

- Det blir viktig for oss å fortelle hva pengene brukes til. Dette gir mer penger til Miljøpakken slik at vi kan gjøre ferdig veiene, bygge et bedre kollektivtilbud og tilrettelegge enda bedre for gående og syklende, sier Ottervik.

- Det er viktig både med pisk og gulrot. For å redusere bilbruken og holde målet om null vekst i biltrafikken må vi iverksette tiltak som reduserer biltrafikken, sier Jon Gunnes (V).

- For dem som er nødt til å kjøre bil vil fremkommeligheten bli bedre når enda flere sykler, går eller kjører kollektivt. Det er rimelig at de må betale noe for denne fremkommeligheten, sier Geirmund Lykke (KrF).

I vedtaket legges det, i denne omgang, ikke opp til endringer i hvem som må betale bompenger, om bomstasjoner skal flyttes eller om det skal etableres nye bomstasjoner. Rita Ottervik sier at dette vil komme i arbeidet med en omfattende byutredningsplan som skal behandles frem mot 2018.

Mer penger, mer fart

Miljøpakkens del tre vil sørge for nye inntekter, og dermed igangsetting av en rekke store endringer innenfor trondheimstrafikken.

  • Den nye Sluppenbrua påbegynnes i 2018.

  • E6 sør over Heimdalsmyra er allerede igangsatt.

  • Byåsentunnelen skal påbegynnes i 2021 og ha en kostnadsramme på 1,7 milliarder kroner.

Dette er prosjekter som allerede er delvis finansiert, men som nå sikres fullfinansiering gjennom å forlenge bompengetiden. Samtidig er planen at de nye pengene også skal sikre finansiering til flere nye prosjekter.

- Med mer penger inn i Miljøpakka vil vi få midler til å planlegge og utrede nytt kollektivknutepunkt på Sluppen, og legge Omkjøringsveien i kulvert på Sluppen. Dette ser vi for oss skal finansieres i samarbeid med private grunneiere. Et slikt kollektivknutepunkt er viktig for å sikre gode forbindelser øst og vest og nord og sør i Trondheim, sier Ottervik.

Samtidig legges det også inn penger til fylkesvei 704, del to mellom Tanem og Tulluan. Kommunesammenslåing med Klæbu fører til at også prosjektet i Klæbu kan finansieres gjennom Miljøpakken. Det legges også opp til ytterligere tiltak for å redusere bilbruken som har økt noe de siste årene. Parkeringspolitikken skal strammes inn og det skal spesielt satses på nye tiltak som reduserer bruken av bil til og fra jobb.

Superbussene kommer

Miljøkameratene har supertro på superbussen og Miljøpakken del tre skal sikre investeringer til de nye traseene. Innherredsveien, Kongens gate, Elgeseter gate og Olav Tryggvasons gate er prosjekter som nå skal sikres penger. Målet er at byens innbyggere skal stige om bord i superbussene i 2019.

Det åpnes også for å bruke mer penger fra Miljøpakken til å drifte kollektivtrafikken. I 2020 skal dette trappes opp til 190 millioner kroner. Samlet for perioden 2016–2029 skal 2,46 milliarder kroner fra Miljøpakken brukes til drift av kollektivtrafikken.

- Vi går inn i en historisk ny fase av Miljøpakken. Det skal investeres mer penger til kollektivtrafikk, gående og syklende enn til vei denne perioden. Samtidig jobber vi videre med å utrede en bybane og finne nye løsninger for parkering, sier varaordfører Hilde Opoku (MDG).

I det nye forslaget til Miljøpakkens del tre skal det også settes fortgang i arbeidet med nye gang- og sykkelveier, særlig i tilknytning til skoler og idrettsanlegg.

Frp stemte mot bom

Frps representanter i bystyret stemte mot forslaget om å forlenge bompengeinnkrevingen og å øke satsene. Gruppeleder Elin Marie Andreassen sa i bystyret at Frp ikke vil støtte ordningen med bompengfinansiering, forlengelse av innkrevingstiden og høyere takster i bomstasjoene.