St. Olavs Hospital er i gang med en svært krevende budsjettprosess, så krevende at styredokumentene ikke har vært klare før sen kveld dagen før styremøtet. Dokumentene viser at sykehuset har en utfordring, som det heter, på nesten 600 millioner kroner.

Ikke skjermet lenger

Mange av disse kuttene er allerede fordelt på klinikkene. Det betyr at hver enkelt klinikksjef må sørge for å kutte det direktøren har krevd. Hva disse kuttene vil bestå i, går derfor ikke frem av styreparpirene. Like fullt gjenstår det å kutte hele 170 millioner. For å svare på dette, foreslår økonomidirektør Jan Morten Søraker ytterligere kutt på særlig kostbare legemidler og reduksjon på IKT. Men det stanser ikke der: Psykisk helsevern og rus har til nå vært skjermet i budsjettarbeidet. Men ikke lenger: «I budsjettarbeidet hittil er psykisk helsevern og rus holdt unna omstillingskrav. Ut fra den foreliggende situasjon er dette vurdert på nytt og det foreslås at disse bør bidra med 20 millioner kroner i 2016», heter det.

Dette er spesielt siden styringssignalene fra Helsedepartementet har vært å følge den «gylne regelen»: At veksten i psykiatri og rus skal være høyere enn somatikken.

Tillitsvalgt for psykologforeningen ved St. Olavs Hospital, Dag Stormbo, reagerer på forslaget.

- Denne saken kom i 12. time og er ikke drøftet. Et slikt forslag er helt på tvers av løftene om å skjerme rus og psykiatri.

Stormbo anslår at minst 30 stillinger vil forsvinne om forslaget skulle bli vedtatt.

- Jeg skjønner ikke hvordan man kan øke aktiviteten slik det legges opp til og samtidig kutte antall mennesker som skal jobbe med dette, sier han.

Stormbo håper at helseminister Bent Høie kommer på banen, enten ved å sende signaler nedover i systemet om at dette er uakseptabelt, eller går offentlig ut. Han frykter at det er det som må til for å stanse kuttforslaget.

Utsette Molde-sparing

Til tross for dette foreslåtte kuttet, gjenstår over 60 millioner for å møte kravet Helse Midt Norge har satt til resultatet ved St. Olavs. Økonomidirektøren skisserer tre måter å løse dette på:

1. Kutte kostnader ytterligere, for eksempel redusert vedlikehold.

2. Redusere investeringsbudsjettet. Dette kan blant annet gå ut over nytt akuttbygg på Østmarka eller IKT-investeringer.

3. Forhandle med Helse Midt om å redusere/utsette kravet til å spare til et fremtidig Molde sykehus (St. Olavs sparer i dag penger til at det skal bygges nytt sykehus i Møre og Romsdal). St. Olavs må avsette 162 millioner kroner til fremtidige investeringer i regionen.

Adm dir Nils Kvernmo sier at han hadde håpet å kunne skjerme rus, psykiatri, røntgen og anestesi. Men siden budsjettkravene er blitt enda tøffere enn han hadde ventet, så må han diskutere med styret om det i denne situasjonen er riktig å skjerme noen.

- Logikken her er at om vi ikke går i balanse, har vi heller ikke muligheter til å investere i psykiatrien, sist akuttbygget på Østmarka.

- Hvorfor ta belastningen med å kutte beskjedne 20 millioner kroner når det politisk sett er veldig kontroversielt?

- Det er vurderingen jeg må gjøre når vi ikke klarer å ta innsparingskravet med planlagte tiltak. Nå vil jeg høre hva styret mener om dette, så kommer konklusjonen i desember, sier Kvernmo.

Budsjettet vedtas endelig i siste styremøte før jul.