Johan Moans veg vil gå i området mellom Anne Martha Kvams veg og Blaklivegen ved Risvollan, nærmere bestemt Blakli.

På grunn av utbygging på Blakli skal en ny vei anlegges, og den har behov for eget navn. Rådmannen foreslår overfor kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen at nytt veinavn blir Johan Moans veg. Komiteen skal møtes tirsdag.

En rekke lokale organisasjoner samt Byhistoriekomiteen og Trondhjems historiske forening har uttalt seg i saken. Det er i den forbindelse også foreslått Serina Tvereggens veg og Tora Haarsakers veg, men de får finne seg i å vente til de neste veiene skal anlegges. Delegeringsreglementet i Trondheim kommune slår fast at komiteen skal uttale seg før kart- og oppmålingssjefen fatter vedtak. Men er det dissens i komiteen eller er enstemmig uenig i anbefaling om navn, skal formannskapet behandle saken.

Navnet Johan Moans veg er foreslått av Byhistoriekomiteen og av Nardo og Bratsbeg historielag. Begge forslagsstillerne viser til Moans spesielle historie under krigen og hvilken betydning han har til Tomset gård, som ligger like ved den aktuelle veien på Blakli.

Torturert i Bandeklosteret

Johan Moan var født 16. september 1900 i Leksvik og døde 28. mai 1987 i Leksvik. Han var sterkt engasjert i motstandskampen på Fosen under krigen. Moan hjalp flyktninger med å komme seg over til Sverige, men ble tatt av tyskerne og satt fanget i det beryktede Bandeklosteret til Rinnanbanden i Jonsvannsvegen i Trondheim.

Etter å ha gjennomgått fryktelig tortur, klarte han på mirakuløst vis å flykte, ved å fri seg fra tau han hadde festet rundt hender og føtter og få åpnet et vindu. Det skjedde om morgenen 25. mai 1944. Sterkt forslått og mishandlet fikk han tatt seg ned til Tomset gård, hvor han skjulte seg i en barhytte i seks uker. På grunn av rømningen ble den planlagte Operasjon Oleander fremskyndet og umiddelbart satt ut i livet da Moan viste via forhørene hvor mye tyskerne hadde kjennskap til motstandskampen på Moan.

60 personer arrestert

Om lag 60 personer ble arrestert under Operasjon Oleander, de fleste fra Stjørna der motstandskampen på Fosenhalvøya var stor. De som ble arrestert ble sendt til fangeleirene Vollan, Grini og Falstad. Ifølge historien var det mange motstandsfolk tyskerne aldri fikk tak i. De fleste flyktet over til Sverige eller holdt seg i skjul fra omverdenen til freden kom i mai 1945.

Moan bodde hele sitt liv på hjemgården Moan i Leksvik. I 1986 mottok han Leksvik kommunes kulturpris. Det ble i mai 1971 avduket en minnestein på stedet hvor han lå i skjul i nærheten av Tomset gård.

Tora Haarsakers veg er foreslått av Nardo og Bratsberg historielag som et alternativ til Johan Moans veg. Forslaget begrunnes med Haarsakers (født 1911) innsats i sykepleierforeningen til Opstrinden under krigen og i årene som fulgte. Det var stor mangelvare på det meste på den tiden, og sykepleierforeningen engasjerte seg som frivillig for å imøtekomme behov i nærmiljøet.

Sto på for hedningmisjonen

Serina Tvereggens veg er foreslått av Strinda historielag. Foreningen begrunner forslaget med at hun har forankring i området, gjennom å være fra stedet og hatt tilhold der gjennom livet. Tvereggen (født 1839) var blant initiativtakerne da Opstrindens kvinneforening for hedningmisjonen ble stiftet.

Kart- og oppmålingssjef Mona Høiås Sæther sier det er et sterkt ønske i kommunen om å oppkalle gater og veier etter kvinner. Under ellers like vilkår skal kvinnenavn velges. Men i denne saken er rådmannen etter en helhetsvurdering kommet til at i det aktuelle området bør Johan Moan få den nye veien oppkalt etter seg.

foto
Minnesmerke: I mai 1971 fikk Johan Moan avduket et minnesmerke evd Tomset gård på Blakli. Her sammen med kona Anne. F.v: generalmajor Ole Otto Paus, oberst Rolf Hauge og oberst Erling Rasmussen. Foto: Adresseavisens arkiv