- Det som går igjen i flere av bekymringsmeldingene er at barn gråter uten at ansatte griper inn, barn slåss eller er i konflikt uten at ansatte griper inn, ansatte ikke alltid har oversikt over hvor barna er og kommunikasjonen fra ledelsen er for dårlig, sier Ros-Mari Berre, leder for fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Tilsynet gjennomføres hos den private barnehagen Gnist Trøa ved Lundåsen i Trondheim. Det går rund 100 barn i barnehagen, og den er en del av barnehagekjeden Gnist, som har barnehager flere steder i landet.

foto
Ros-Mari Berre, leder for fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Foto: Kim Nygård

- Forsterket bekymringen

Fagenheten for oppvekst og utdanning i kommunen førte også tilsyn i barnehagen i februar i år, på bakgrunn av en bekymringsmelding fra PPT-tjenesten på Heimdal og en klage fra foreldre. Rapporten konkluderer med at barnehagens drift ikke er i tråd med barnehagelovens krav knyttet til omsorg, lek, læring, danning, utvikling og pedagogisk kompetanse. Barnehageeier fikk da frist til 1. oktober for å sikre en forsvarlig drift.

- Da vi fortsatte å få henvendelser også etter pålegget kom i vår, ble vår bekymring forsterket til også å omfattes barnas sikkerhet. Vi valgte derfor å hente inn mer informasjon fra foreldre og observere i barnehagen tre dager denne uka, sier rådgiver ved fagenheten Ragnhild Granskogen.

foto
Ragnhild Granskogen, rådgiver i Fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Foto: Kim Nygård

Gnist Trøa barnehage åpnet i 2011, og kommunen har hatt oppfølging av barnehagen siden 2014.

Ifølge tilsynsrapporten fra i vår ble det avdekket utilstrekkelig oppfylling av Barnehagelovens paragraf 1 der den sier at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Videre slår rapporten fast at barnehagen ikke har oppfylt pedagogiske krav (§2), og at barnehageeieren ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for at regelverket følges, slik de skal (§7).

To foreldremøter

I forbindelse med at kommunen nå igjen er i barnehagen og observerer, har det blitt arrangert to ekstraordinære foreldremøter denne uka. På mandag informerte kommunen foreldrene om sakens status, og tok imot erfaringer og reaksjoner fra foreldrene. På tirsdag kalte barnehageledelsen foreldrene inn til et nytt møte som ble holdt samme dag.

- Fram til mandagens møte var det ukjent for mange foreldre at kommunen var bekymret for barnas omsorg og sikkerhet i barnehagen. For vår del kom dette veldig overraskende, sier Cathrine Grunnhov.

foto
Gnist Trøa barnehage åpnet i 2011, og kommunen har hatt oppfølging av barnehagen siden 2014. Foto: Finn Walther

Hun er en av foreldrene i barnehagen og sitter i samarbeidsutvalget.

- Foreldremøtet som ble arrangert av ledelsen ble lagt frem som at det skulle gjenreise tillit, men jeg har inntrykk av at mange foreldre nå heller sitter med en del ubesvarte spørsmål. Ledelsen informerte om sin side av saken, og at de har en overordnet tiltaksplan. Men vi vet fortsatt ingenting om de konkrete tiltakene, sier Grunnhov.

Markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager AS Børre Andreassen, innrømmer at ledelsen har et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjon med foreldre og gi dem innsikt i forholdene ved barnehagen, og sier de nå vil sette i gang tiltak for å løse problemene.

- Vi trenger å legge til rette for en god arbeidssituasjon for våre medarbeidere slik at de kan gi et godt pedagogisk innhold til barna. Dette går på forhold ved organisering og struktur, det går på bemanning og det går på fysisk læringsmiljø, sier Andreassen.

Uten oppsyn

Flere av foreldrene Adresseavisen har snakket med refererer til hendelser der barn har vært uten oppsyn, og i noen tilfeller funnet utenfor barnehageområdet av voksne. Rådgiver i kommunen Ragnhild Granskogen bekrefter at de har fått henvendelser om slike hendelser.

- Hvor normalt er det at barnehagepersonalet ikke har oversikt over hvor barna er, eller merker det hvis de forsvinner?

- Vi har tellerutiner og organisering som skal sikre at dette ikke skjer. Dersom det skulle forekomme så er det uakseptabelt, men ikke en systemsvikt, sier Andreassen i Gnist barnehager.

Lav bemanning

Cathrine Grunnhov i samarbeidsutvalget understreker at mange av foreldrene har gitt uttrykk for at de har tillit til at de ansatte gjør en god jobb, og at de tror de negative erfaringene i stor grad skyldes at det er for få på jobb og for mange utskiftninger.

Ifølge barnehageloven er det barnehageeier som har det juridiske ansvaret for at barnehagen drives forsvarlig og i henhold til regelverket.

foto
- Da vi fortsatte å få henvendelser også etter pålegget kom i vår, ble vår bekymring forsterket til også å omfattes barnas sikkerhet, sier Ragnhild Granskogen (t.h.). Foto: Kim Nygård

I tilsynsrapporten fra i vår står det at voksentettheten hos Gnist Trøa er 7,2 barn pr. årsverk i barnehagens grunnbemanning, og at tilskuddet til private barnehager bygger på et budsjett i kommunale barnehager der det legges til rette for en bemanningstetthet på 6,36 barn pr. årsverk. I rapporten påpeker kommunen barnehagens høye sykefravær og “turn-over”, og stiller i denne sammenhengen spørsmål til om eier har sikret nok og forsvarlig bemanning. En ny bemanningsnorm for barnehager som vil være gjeldende fra 1. august neste år, sier at maks antall barn per årsverk skal ned på 6.

Børre Andreassen i Gnist Barnehager AS forteller at barnehagen har redusert sykefraværet kontinuerlig de siste fem årene og at den nå inne i sin mest stabile periode.

- Dette gjør barnehagen mindre sårbar. Tilsynet har ikke påpekt at vi har for lav bemanning, men vi vurderer det like fullt som nødvendig å øke bemanningen slik at vi får tid til videre utvikling av kvalitet i tilbudet, sier Andreassen.

Om barnehagen må stenges eller ikke vil bli klart tirsdag 26. juni, når kommunen vil informere barnehageledelsen og foreldrene om sin sluttvurdering.