Stjørdal:

Berg signaliserer at flertallet i kommunestyret i Stjørdal ikke ønsker å åpne for større utfylling i elveleiet med det første. Han sier det er naturlig at Avinor først utnytter området de allerede disponerer, bedre.

- Vi er positive til at det kan fylles ut en liten del av elveleiet slik at det kan bygges taksebane og tilførselsvei til Langøra sør. Avinor må utnytte Langøra og området i øst først, sier han, og får støtte blant annet fra Høyres Geir Falck Anderssen.

Begge understreker at kommunen ikke skal bremse utviklingen av Værnes.

Trenger begge deler

Lufthavndirektør Marit Stigen er enig i at Avinor må utnytte området østover på lufthavnområdet, bedre. Hun viser til at de blant annet har skissert 4–5 nye flyoppstillingsplasser der, på et område som i dag eies av Forsvaret.

foto
Det omstridte gamle elveleiet på Sandfærhus like ved Værnes midt på bildet. Området betegnes som viktig for sjøøørret Til venstre ligger Langøra Sør. I forgrunnen Høyres Geir Falck Anderssen. Foto: Frank Cadamarteri

- Men dette er ikke snakk om å utvide østover på flyplassområdet, eller i elveleiet og på Langøra. På både kort og lengre sikt vil det være behov for begge deler, sier hun.

Avinor har tidligere skissert at småflytrafikk, helikoptertrafikk og lastedelen av flytrafikken kan flyttes fra området i øst til Langøra sør. Lederen for plankomiteen viser at Avinor i sine anslag blant annet spår vekst i utenlandstrafikken og at det derfor vil være riktig å utvide flyplassen med nye oppstillingsplasser østover, ikke mot sjøen, der i hovedsak fly fra materutene står i dag.

Planutvalgsleder Berg oppfordrer Avinor til å framskynde arbeidet med en ny masterplan for flyplassen og området rundt, i tett samarbeid med Forsvaret.

- Avinor og Forsvaret må sette seg ned sammen og jobbe med dette. Det er lenge siden dagens masterplan ble utarbeidet, og det er skjedd mye, sier Berg

- Kan se på saken senere

Det gamle elveleiet er betegnet som viktig ut fra et miljøperspektiv, fordi det er viktig for sjøørreten. I løpet av kort tid får stjørdalspolitikerne den vanskelige saken om utfylling av deler av dette området, til behandling.

I Adresseavisen fredag advarte Avinor og næringslivet politikerne mot å fatte vedtak som kan bremse utviklingen av flyplassen. Det er især miljøkravet som kan bli pålagt Avinor, om å først bruke 100 millioner kroner på en «ørret-lagune» utenfor flyplassen, som er krevende. De oppfordrer politikerne til å se mulighetene som ligger i at stein fra veibyggingen, som skal skje de kommende årene, kan brukes til å utvikle Værnes.

Miljøpartiets Tommy Reinås, som er en del av flertallsblokka i Stjørdal, har tidligere understreket at elveleiet ikke kan røres før avbøtende tiltak, blant annet en «ørret-lagune» på utsiden av Langøra sør, er bygd. Et slikt tiltak er anslått å koste ca. 100 millioner kroner.

Mens Avinor har signalisert at de ønsker å fylle ut 150–200 meter av det gamle elveleiet, snakker Berg om å tillate utfylling av inntil 50–60 meter i første omgang.

- Den dagen plassen på Værnes er sprengt blir det en helt annen diskusjon. Da må vi se på det på nytt, sier Berg.

- Svært krevende

Flere av partiene omtaler planarbeidet rundt det gamle elveleiet og Langøra som en spesielt krevende sak.

Arbeiderpartiets Joar Håve berømmer likevel Avinor for å forsøke å finne gode løsninger. Han sier det må være akseptabelt med en minimal utfylling for vei og taksebane, men er absolutt åpen for utfylling av inntil en tredjedel av det gamle elveleiet - med avbøtende tiltak for ørreten - på sikt.

- Avinor har imøtekommet miljøutfordringene og funnet kompromisser. DE må ha forutsigbarhet og trygghet for en bærekraftig og god utvikling på Værnes, så vi er positive, sier Håve.

Venstres Leif Eggen, som selv er oppvokst på Sandfærhus, like ved det omstridte området, sier Venstre ikke har konkludert i saken.

- Vi skal ha et møte om dette i løpet av noen dager, men min innstilling er at vi må være næringsvennlige. Oppfylling av Sandfærhus burde vært utredet mer, og kanskje går et også an å se for seg en løsning der det legges betongelementer for et parkeringshus, under dette området, sier Eggen.

Anette Jensen i Kristelig Folkeparti, peker i likhet med Eggen på Sandfærhus.

- Det er ikke bare å fylle ut i elveleiet. Man må ta vare på sjøørreten. Derfor bør man først se til Sandfærhus og området der, sier hun.

foto
Leder for plankomiteen i Stjørdal, Rolf Charles Berg (Sp) (til v.) og Høyres Geir Falck Anderssen, understreker at de ikke ønsker å bremse utviklingen av Værnes. De krever likevel at Avinor ser på sin egen arealdisponering før de vil åpne for utfylling av det omstridte elveleiet (i bakgrunnen). Foto: Frank Cadamarteri

Avviser Sandfærhus

Lufthavndirektør Marit Stigen bekrefter at Avinor tidligere vurderte Sandfærhusområdet til flyplassrelatert aktivitet. Hun viser til at dette også vil kreve utfylling, og at tilførselsveier og doble taksebaner vil ta stor plass på areal som er planlagt til framtidens terminalutvidelser. Ifølge Stigen har Stjørdal kommune tidligere uttalt at dette også er en dårlig løsning for kommunen og flyplassen, også på grunn av støyproblematikk.

Stigen sier en mindre utfylling i elveleiet, for vei og taksebane, er en god løsning for et første trinn. På sikt ønsker Avinor å fylle ut inntil en tredjedel.

- Vi er opptatt av å sikre areal for utvikling av lufthavna på sikt. Dette bør også en kommunedelplan for området ta høyde for, sier hun.

Lufthavndirektøren sier de har hatt dialog med Forsvaret om utvikling av Værnes. den skal selvsagt videreføres.

- Men vi registrerer at det satses på Forsvaret. De har også arealbehov. Derfor er vi opptatt av at det må finnes plass for utvikling uavhengig av dette, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter