foto

Adresseavisen skrev torsdag om en kontrakt, datert 15. mars, mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Rune Olsø, som fremforhandlet kontrakten for Staur, framholder at den ble inngått først 7. mai, en måned etter et viktig bygningsrådsmøte. I dette møtet ble Kystad tatt ut av vernet område, noe som også står beskrevet i kontrakten som en milepæl. Staur har mottatt betaling for denne milepælen.

- Vesentlige punkter

Professor i rettsvitenskap ved Det Juridiske Fakultet i Bergen, Erik Monsen, har særlig kompetanse på kontraktsrett. Han ønsker ikke å uttale seg konkret om avtalen, men sier følgende om når en avtale kan anses inngått:

- Når partene forhandler over tid uten et eksplisitt skjæringstidspunkt for når avtale ble inngått, kan det mer nøyaktige avtaletidspunktet i alminnelighet fastslås på basis av en tilbakeskuende vurdering av på hvilket tidspunkt partene ble enige om vesentlige punkter. Basert på praksis fra Høyesterett kan det legges til grunn at pris, leveringsfrist og beskrivelse av kontraktytelsen, i alminnelighet vil være vesentlige punkter i et avtaleforhold. Etter at forhandlingene har beveget seg fra det uforpliktende stadiet og over til avtaleforpliktelse, kan ingen av partene ensidig trekke seg fra videre forhandlinger.

- Tungtveiende argument

Monsen sier altså at en rett på basis av en tilbakeskuende vurdering vil fastslå når partene ble enige om vesentlige punkter. Da partene kansellerte avtalen, sensommeren i fjor, skrev de at "avtale inngått den 15. mars med dette heves". Adresseavisen har sett den første versjonen av avtalen som er datert 15. mars, og der framkommer det at både pris (seks millioner kroner) og en overordnet beskrivelse av hva som skulle leveres var klart allerede da. Dette ble mer detaljert senere.

I kontrakten Staur mener er den gjeldende, står en milepælsbestemmelse som omhandler at Kystad skal ut av vernet område - enten som en merknad til høringen eller som et vedtatt forslag. 7. mai var dette allerede skjedd.

- Kan du på generelt grunnlag si noe om avtaletidspunkt når det som skal leveres allerede er levert?

- Etter omstendighetene kan dette være et tungtveiende argument for at avtale er inngått allerede når den aktuelle delytelsen blir levert. Nærmere bestemt kan det tas til inntekt for at partene i realiteten har lagt til grunn at de er bundet, sier Monsen.

- Håp om å få landet avtalen

Han ser også en annen mulighet for at dette er beskrevet i avtalen:

- På den annen side må man her være klar over at den parten som gjør en innsats for å nå den aktuelle milepælen kan tenkes å gjøre dette i håp om å få landet avtalen, og med en erkjennelse av at han ikke vil få betalt dersom forhandlingene ikke leder frem til bindende avtale. Svaret på spørsmålet er altså at det vil måtte bero på konkrete bevisvurderinger.

Må ikke signeres

- Hvor viktig er en signering for at det skal foreligge en avtale?

- Det følger av det jeg har sagt ovenfor om binding ved enighet om vesentlige punkter, at signatur i utgangspunktet ikke er et vilkår for avtalebinding. Her kan man vise til prinsippet om at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler. Dette er imidlertid kun et utgangspunkt, og partene står fritt til å avtale at bindende avtale skal være betinget av begge parters signatur på et avtaledokument. Her kan også tilføyes at partenes signatur på et datert avtaledokument ikke i seg selv er ensbetydende med at avtalen ble inngått på den oppgitte datoen. Hvis partenes signatur ikke er en betingelse for avtalebinding, kan signeringen være en formalisering av en allerede inngått avtale.

- Ble inngått 7. mai

Rune Olsø skriver i en e-post til Adresseavisen at det korrekte avtaletidspunktet er 7. mai.

- Dette er også helt i tråd med professor Monsens påpekning av at avtalen ikke var inngått før vesentlige forhold knyttet til blant annet pris var på plass. Det er et vesentlig poeng at da avtalen ble inngått den 7.mai, forelå det allerede en flertallsmerknad fra kommunen om at Kystad ikke skulle innbefattes i grønn strek, og at det ble derfor aldri gjennomført noen møter med kommunen om grønn strek,» skriver Olsø i en epost til Adresseavisen.

Staur-eier Bernt Østhus har følgende kommentar til Monsens uttalelser:

- Alt professor Monsen er sitert på er korrekt og ukontroversiell kontraktsjus. Jeg er ikke uenig i noe punkt. Det viser også at vår argumentasjon er korrekt og at det er klart at avtale ikke var inngått mellom Kystad og Staur per 8. april 2015.

foto
Ingen møter Staur-partner og Ap-topp Rune Olsø sier avtalen ble inngått 7.mai, og at han ikke har gjennomført noen møter med kommunen om grønn strek. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Korrekt Staur-eier Bernt Østhus sier professor Monsen siteres på korrekt og ukontroversiell kontraktsjus. Foto: STEINAR FUGELSØY, Adresseavisen