Når jeg i kveld åpner Spelet om Heilag Olav vil jeg fremheve Stiklestad som nasjonalt symbol.

Gjennom mitt første halvår som kulturminister har jeg opplevd store kontraster. Fra glede og internasjonalt samhold under Ungdoms-OL i vinter, til sorg og sinne over terroren som rammet Nice i sommer. Parallelt med dette opplever vi en annen av vår tids store utfordringer: Mennesker på flukt. Det går en rød tråd fra urolighetene i Midt-Østen og Nord-Afrika, over Middelhavet og helt frem til vår dørstokk her oppe i nord. Skal vi ta imot mennesker på en god måte, må vi vite hvem vi er og være trygg på vår egen identitet, både som enkeltmennesker, og som nasjon.

Les også intervju med kulturministeren her: - Stiklestad har et stort potensial

Stiklestadspelet tar oss tilbake til en brytningstid, og et vendepunkt i vår historie - kulturelt, politisk og religiøst. Etter 1030 ble statsdannelsen sikret, og vi ble nærmere forbundet med resten av Europa gjennom en felles tro. Både kirken, staten og monarkiet er knyttet til Stiklestad og Olav Haraldsson. Han la premisser for en videreutvikling av rettsstaten, og for den kristne kulturarven som har preget vårt land i over 1000 år. Som helgen når han langt utover Norges grenser. Olavsarven er mer internasjonal enn nordmenn flest er klar over. Den lever videre gjennom pilegrimstradisjoner, Olavskunst og olsokfeiring og vil følge oss i de neste i tusen år. Nestekjærlighet, menneskeverd og respekt for andre er blant de kjerneverdiene kristendommen har bidratt med.

Var du på Springsteen-konserten? Kronikk:Derfor har Bruce Springsteen alltid et sølvkors i venste øre

Som konge innførte dog Olav Haraldsson forbud mot all annen religionsvirksomhet, noe som er utenkelig i det moderne Norge. Når vi skal markere tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad bør vi derfor løfte historien inn i vår tid. Stiklestad representerer ikke bare stedet der kristentroen seiret gjennom kongens martyrdød, men også stedet der våre tradisjoner møter andres tradisjoner, livssyn og skikker. Jubileet i 2030 bør derfor knyttes til Stiklestads rolle som et unikt nasjonalt treffpunkt for debatt og refleksjon. Ikke minst når det kommer til kunnskapsutvikling og forståelse for mennesker med en annen tro.

Regjeringen er i ferd med å starte opp arbeidet med en Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk. I det arbeidet vil dialog ikke bare være et sentralt tema, men også en arbeidsmåte. Jeg ønsker meg en bred offentlig samtale som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikken. Kulturdepartementet vil ta initiativ til møter og arrangementer som legger til rette for dette. Jeg håper vi gjennom slike arrangementer kan bidra til at dørene til religiøse bygg åpnes, at religiøse ledere og andre troende møtes, at vi lærer hverandre å kjenne og finner glede og mening i å snakke sammen.

Jeg mener Stiklestad har et stort potensiale for å fortsette å utvikle seg som en sentral arena for debatt og samtale. Når planleggingen av dette jubileet nå starter opp skjer det i en tid med nye brytninger. Verden veves stadig tettere sammen, og det skaper både felleskap og konflikt. Vi opplever det i form av økende tilstrømning av flyktninger, også til vårt land. Andre ganger erfarer vi hvordan ekstremister misbruker religion gjennom voldelige handlinger. Vi kan alle bidra til å dempe konfliktnivået gjennom dialog mellom mennesker av ulike trosretninger, kulturer og politiske ståsteder.

Mer fra våre Signert-spaltister: Et mislykket og et vellykket kupp

Den 22. juni i år mottok jeg en pilegrimsstav fra Riksantikvaren på Vestfrontplassen utenfor Nidarosdomen. Med det markerte vi at Kulturdepartementet overtar det koordinerende ansvaret for den nasjonale pilegrimssatsingen. De fleste religioner kjenner pilegrimsvandringen som en del av sine tradisjoner. En pilegrim er underveis, er et søkende og åpent menneske som møter det fremmede og ukjente med undring og nysgjerrighet. Disse verdiene har overføringsverdi også til andre samfunnsområder – og til hvordan vi møter mennesker i vårt eget lokalsamfunn, i vår egen hverdag. Disse elementene i Olavsarven fortjener å løftes fram.

Da Kirkemøtet var samlet i Trondheim i april i år stod også religionsmøte og dialog på dagsorden. Jeg er glad for det Kirkemøtet uttalte: «Dialog er nødvendig for å skape gode mellommenneskelige relasjoner og et godt og fredelig samfunn hvor religion spiller en konstruktiv samfunnsbyggende rolle.»

Den norske kirke skal nå finne sin rolle som en selvstendig folkekirke i et samfunn der ulike livssyn og kulturer gjør seg gjeldende. Da er det viktig at kirken verdsetter sin egen arv og sine egne verdier, men at den også har trygghet til å møte annerledes troende med åpenhet og raushet. Større åpenhet mellom mennesker kan igjen føre til større forpliktelser mennesker i mellom.

Stiklestad har en unik symbolkraft som talerstol og politisk debattarena. La oss benytte oss av denne arenaen i en tid da vi mer enn noen gang trenger forståelse og kunnskap om hverandres ståsted.

Radiodebatten engasjerer mange, les innlegget her: «Gjør som svenskene; avblås hele galskapen. Behold FM-nettet!»