- Sammen med de tillitsvalgte har vi arbeidet med hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Nå avventer vi budsjettvedtaket i Stortinget før jul, og det endelige tildelingsbrevet fra departementet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett kuttes Miljødirektoratets driftsbudsjett med 30 millioner kroner.

Hambro håper mest mulig av nedbemanningen kan tas gjennom frivillige ordninger, men med et kutt på 30 millioner kroner er oppsigelser ikke til å unngå.

Miljødirektoratet har om lag 700 ansatte fordelt på 350 i Oslo, 250 i Trondheim og rundt ett hundre ansatte ved lokalkontorene til Statens naturoppsyn (SNO).

Les også: Ap-Sandvik kaller Frp-Bjørnstad og co. impotent

- Et fiendtlig angrep

WWF Norge mener regjeringen har lagt fram et budsjettforslag som er direkte skadelig for natur og klima. Forslaget om kutt i midlene til Miljødirektoratet er en del av dette, mener WWFs generalsekretær Nina Jensen.

- Jeg tror dessverre regjeringen undervurderer hvor mye natur betyr for folk flest. Dette kuttet tror jeg de må gå tilbake på. Det framstår som et fiendtlig angrep på norsk naturforvaltning. SNO er naturforvaltningens førstelinjetjeneste og ansikt utad i mange lokalsamfunn. Det er behov for å styrke naturveiledningen og naturforvaltningen i Norge, ikke svekke den, sier Jensen.

Den foreslåtte reduksjonen i Miljødirektoratets driftsbudsjett kommer i tillegg til avbyråkratiserings-kuttet som alle statlige etater er pålagt å gjennomføre. For direktoratets del utgjør dette tre millioner kroner neste år. Det er også gjennomført nedbemanninger i år gjennom naturlig avgang.

- Totalt sett ligger det an til en reduksjon på 60 årsverk i Miljødirektoratet i år og neste år. En konsekvens er at vi får redusert kapasitet til å løse oppgavene våre, sier Ellen Hambro.

Les også: Ingen nye handlingsplaner for truede arter

Reduksjon i Trondheim

Leder for Akademikerne i Miljødirektoratet, Morten Ingebrigtsen Wedege, mener budsjettkuttene kan bli ekstra følbare i Trondheim.

- På flere av de områdene der regjeringen vil redusere innsatsen, sitter de fleste fagfolkene i Trondheim, sier Wedege.

I budsjettforslaget sier regjeringen at nedbemanningen skal skje ved ytterligere effektivisering av drift, redusert arbeid med formidling av miljøinformasjon og forenkling av arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Det legges også opp til effektivisering og redusert aktivitet på enkeltområder. Det gjelder blant annet arbeidet med verneområder, vilt unntatt rovvilt, villaks samt allerede vedtatte prioriterte arter og naturtyper. Avvikling av produktregisteret skal også vurderes.

Les også: Fuglearter masseutryddes. De kommer ikke tilbake. De blir borte for alltid

Wedege peker på at regjeringens forslag om et ekstraordinært innsparingskutt ikke var ventet.

- Direktoratet er godt i gang med et langsiktig arbeid for å redusere bemanningen gjennom frivillige ordninger. Vi er ikke motstandere av å kutte og effektivisere, men nå skjer alt veldig raskt, og oppsigelser presses fram, sier Wedege.

Les også: Arbeiderpartiet vil gi 100 millioner ekstra til Enova i Trondheim